Potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji/Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych - PESDL

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów laboratoryjnych (PESDL)

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:

 • art. 30q-30zb ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2061, z późn, zm.)
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1950, z późn. zm.)
 • regulaminie przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia

W związku z nowelizacją ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, dokonaną z dniem 1 maja 2016 r. istotne znaczenie mają także przepisy przejściowe, ujęte w art. 29-36 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991, z późn. zm.).

Warunkiem zgłoszenia się do PESDL jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Diagnosta laboratoryjny, chcący przystąpić do PESDL jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta.

Diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESDL i posiadają dokumentację z przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w formie papierowej

Diagności laboratoryjni  po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Następnie wydrukowany wniosek diagnosta laboratoryjny przekazuje do wojewody. Do wniosku należy dołączyć dokumenty w formie papierowej:

Kartę specjalizacji z:

 • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
 • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych i podstawowego stażu specjalizacyjnego,
 • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
 • potwierdzeniem znajomości przynajmniej jednego języka obcego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego)
 • w zakresie określonym programem specjalizacji,
 • opisem formy samokształcenia potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
 • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji;
 • zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji;
 • pracę poglądową lub oryginalną zaliczoną przez kierownika specjalizacji.

Dokumenty (w białej wiązanej teczce) należy przesłać na adres:

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Wojewoda po formalnej weryfikacji przekazanych dokumentów przekazuje je do konsultanta krajowego we właściwej dziedzinie, do oceny realizacji szkolenia zgodnie z programem specjalizacji. Po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego o pozytywnej, merytorycznej weryfikacji dokumentacji, potwierdza odbycie szkolenia specjalizacyjnego w systemie SMK (zmiana statusu Wniosku o potwierdzenie realizacji szkolenia na „potwierdzony”).

Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w SMK, może wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi z wnioskiem o przystąpienie do PESDL.

Diagności laboratoryjni, którzy byli już dopuszczeni do PESDL.

Diagności tacy, po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PESDL.W trakcie składania wniosku zgłoszeniowego do PESDL jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną.

Zgłoszenie do PESDL składa się w terminie do dnia:

 • 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo
 • 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:

 • 15.04 - 31.05 (sesja wiosenna)
 • 02.11 - 15.12 (sesja jesienna)

Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

PESDL dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESDL jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

 1. testu, gdy do PESDL w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
 2. egzaminu ustnego.

Wynik PESDL jest przekazywany diagnoście laboratoryjnemu za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.

Osoby przystępujące do PESDL w dziedzinie Laboratoryjna diagnostyka medyczna mogą skorzystać z wykazu podręczników, czasopism i biuletynów firmowych, które mogą być przydatne podczas przygotowywania się do egzaminu.

Wykaz ten został przygotowany przez Konsultanta krajowego - prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego.

https://www.cem.edu.pl/podreczniki_pesdl/pod_diagno.php

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 27.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.07.2014 - 14:05
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 11:47