Adresy i godziny urzędowania

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
NIP 778 10 12 911, REGON 000514331

Delegatury urzędu:

Kaliszu
Koninie
Lesznie
Pile

Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Wydział Spraw Obywatelskich - Oddział Paszportów
ul. ks. Jakuba Wujka 1
61-581 Poznań

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Ważne telefony w urzędzie

Godziny przyjęć klientów

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

Elektroniczna skrzynka podawcza


Adres skrytki urzędu na platformie ePUAP

/cya0y842lb/wuweu


Godziny przyjęć klientów

Oddział Paszportów:
ul. Ks. Jakuba Wujka 1
poniedziałek od 11:00 do 18:00
w pozostałe dni robocze od 8.15 do 15.15

Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, pok. 020

 • od godz. 08.30 do godz. 10.00 – informacja telefoniczna
 • od godz. 10.30 do godz. 12.30 – wizyty podlegają rezerwacji internetowej
 • od godz. 13.00 do godz. 16.00 - w poniedziałki
 • od godz. 13.00 do godz. 15.30 – od wtorku do piątku

tel.: (61) 854 10 32
fax: (61) 852 22 23

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00
wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
poniedziałek 8:15 - 16:00
w pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15


Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

 • Prawo zgłoszenia sygnału obywatelskiego (skargi, wnioski, petycje, listy) przysługuje każdemu.
 • Sygnał obywatelski może być złożony w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie, przy czym petycja nie może zostać zgłoszona ustnie.
 • Sygnał obywatelski musi zawierać dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz fakty pozwalające na ustalenie przedmiotu sprawy zgłoszonego przez klienta. Wymogi formalne dotyczące sygnałów obywatelskich określone są we wskazanych poniżej aktach prawnych.
 • Zgłoszenie sygnału obywatelskiego jest wolne od opłat.
 • Klasyfikacja prawna sygnału obywatelskiego zależy od treści pisma, a nie od jego nazwy.
 • Nikt nie jest narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie w formie pisemnej należy kierować na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

lub odpowiednio na adres:

Skargi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu w siedzibach urzędu.

W sprawach sygnałów obywatelskich przyjmują

 • pracownicy w PUNKCIE OBSŁUGI KLIENTA
  • w poniedziałek w godzinach: 9.30 – 18.00
  • w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.00
 • pozostali pracownicy urzędu w godzinach przyjęć klientów.

Punkt Obsługi Klienta

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
pokój 021 i 022 budynek B
tel. 61 854 15 42, 61 854 19 17
oraz (bez prefiksa) 22 2500 117
e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 • wojewoda oraz I wicewojewoda i II wicewojewoda w ramach przyjęć klientów zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika w Punkcie Obsługi Klienta,
 • dyrektorzy oraz kierownicy innych komórek organizacyjnych urzędu, albo pracownicy przez nich wyznaczeni w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00; w przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym w godzinach: 12.00- 14.00.

Regulacje dotyczące przedmiotu i terminu załatwiania sygnałów obywatelskich:

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania i rozpatrywania sygnałów obywatelskich (skarg, wniosków, petycji, listów), zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 5 września 2014 r. o petycjach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania danych,
  3. do usunięcia danych,
  4. do przenoszenia danych,
  5. do ograniczenia przetwarzania danych,
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w szczególności w trybie właściwych przepisów.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Informacje w języku migowym

Autor: Elżbieta Cierniak, Aneta Budnik, Aneta Kamińska, Monika Piotrowska, Olga Hydzik
Data utworzenia: 17.05.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 19:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.10.2020 - 07:59