Rozpoczęcie specjalizacji

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97) szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, zwany dalej „wnioskiem”;
 2. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Terminy składania wniosków o specjalizację w przypadku przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszonego na stronie internetowej Urzędu w zakładce Komunikaty:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca,
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia.

Do wniosku dołącza się:

 1. odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
 2. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
 3. odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy (aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, nie honorujemy umów o pracę),
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku  o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • postępowanie konkursowe, w przypadku, gdy liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych w danym postępowaniu. 

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie farmaceuty, w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy – równoważnik etatu – 1 punkt za każdy rok pracy,
 2. posiadanie stopnia doktora - 10 punktów,
 3. posiadanie stopnia doktora habilitowanego – 12 punktów,
 4. posiadanie tytułu profesora – 14 punktów,
 5. opublikowanie jako autor lub współautor:
  1. książki naukowej - 3 punkty,
  2. artykułu naukowego oryginalnego - 1 punkt,
  3. artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 1 punkt,
  4. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 1 punkt,
  5. publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism naukowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583,655, 682 i 807) lub w wykazach czasopism naukowych sporządzonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów – 1 punkt

z zakresu farmacji.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się farmaceutów, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. 

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikacje postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia za pomocą SMK. O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK.   

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawców do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.    

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego- EKS, prowadzoną w SMK, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe.

Farmaceuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia potwierdza kierownik specjalizacji.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 24.10.2016
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 27.04.2021 - 09:58
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.11.2022 - 14:16