Rozpoczęcie specjalizacji

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia.

Podstawa prawna

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia regulują przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021r. poz. 553) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. z 2021 r. poz. 705).

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 • posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ww. ustawy i spełnia wymagania określone w tym przepisie,
 • złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapia, zwany - dalej „wnioskiem”,
 • został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Terminy składania wniosków w przypadku przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszonego na stronie internetowej Urzędu w zakładce Komunikaty:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca,
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia.

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapia może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

Fizjoterapeuta składa wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

 Wniosek do pobrania (423,89 KB)

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do Wniosku o rozpoczęcie specjalizacji:

 1. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
 2. dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 3. dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie (aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, nie honorujemy umów o pracę),
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (składający oświadczenie jest obowiązany zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Wniosek (wraz z dokumentacją) należy przesłać na adres:

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
al. Niepodległości
16/18 61-713 Poznań
z dopiskiem na kopercie: Fizjoterapia- nabór na specjalizację

Wniosek może zostać złożony również w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. W przypadku, gdy wniosek jest składany w powyższy sposób wymagane załączniki mogą być przekazane w formie elektronicznych kopii.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną złożonych dokumentów,
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. W przypadku fizjoterapeuty, który nabył kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów:
 • staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora - 18 punktów,
 • opublikowanie jako autor lub współautor: - podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii - 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6 punktów, - artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym - 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów,
 • szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów,
 1. W przypadku fizjoterapeuty, który rozpoczął kształcenie po dniu wejścia w życie powyższej ustawy, wynik PEF - nie więcej niż 50 punktów.

Gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku uzyskania identycznych wyników, Wojewoda wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego Wojewoda ogłasza na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, publikując listy fizjoterapeutów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego (przy wykorzystaniu numerów kodowych nadanych przez Urząd).

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego

Fizjoterapeuta, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego może zwrócić się do Wojewody prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o weryfikację uzyskanej punktacji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Urzędu.

O rozstrzygnięciu sprawy Wojewoda zawiadamia niezwłocznie osobę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Skierowanie do odbycia szkolenia specjalizacyjnego

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, przekazuje zakwalifikowanemu fizjoterapeucie drogą pocztową pisemne skierowanie do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, ze wskazaniem okresu jego odbywania wraz z Kartą Przebiegu Szkolenia Specjalizacyjnego tzw. „KS” z określoną planowaną datą rozpoczęcia specjalizacji.

„KS” z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

Fizjoterapeuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w KS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w „KS” potwierdza kierownik specjalizacji.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 10.12.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.12.2021 - 15:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.12.2021 - 07:38