Potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji - PESoz

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (PESoz)

Zasady zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia PESoz określa ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169, z późn. zm.).  

Warunkiem zgłoszenia się do PESoz jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Osoba, chcąca przystąpić do PESoz jest zatem zobowiązana do założenia takiego konta (instrukcja dostępna w zakładce: Zakładanie konta w SMK/Nadawanie uprawnień).

Osoby, które były już dopuszczone do PESoz

Jeśli osoba była już dopuszczona do PESoz (przed wejściem w życie ustawy), ale go nie zdała (w całości bądź w części), ewentualnie do niego nie przystąpiła – po założeniu konta w SMK i jego uwierzytelnieniu składa za jego pomocą wniosek zgłoszeniowy do egzaminu.

Osoby, które dotąd nie zostały dopuszczone do PESoz oraz posiadają dokumentację z przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w formie papierowej

Po założeniu konta w SMK, powinny złożyć za jego pośrednictwem do Wojewody Wielkopolskiego Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Wygenerowany wniosek w systemie SMK, po wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać do Wojewody wraz z wymaganą dokumentacją w postaci papierowej:

 1. kartą specjalizacji z:
  • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
  • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji wystawioną przez kierownika specjalizacji,
  • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji,
 2. zaświadczeniami o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji (kopie),
 3. kserokopią dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza),
 4. potwierdzeniem wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji (dostępnym na stronie CMKP- www.cmkp.edu.pl); zaświadczenie z języka obcego powinno być wydane przez Studium Języków Obcych uczelni medycznej.
 5. dokumentacją potwierdzającą wykonanie obowiązku samokształcenia zgodnie z obowiązującym daną osobę programem specjalizacji:

epidemiologia - praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji; może być również publikacja w dziedzinie epidemiologii zamieszczona w recenzowanym czasopiśmie naukowym, której pierwszym autorem jest osoba specjalizująca się.

fizyka medyczna - praca poglądowa lub oryginalna, która po akceptacji kierownika specjalizacji powinna zostać przedstawiona na forum Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (w porozumieniu z Zarządem Głównym Towarzystwa) lub na forum Komitetu (lub jednej z Komisji Komitetu) Fizyki Medycznej PAN.  

psychologia kliniczna - praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji na miesiąc przed zakończeniem bloku szczegółowego. Dodatkowo  osoby kończące specjalizację składają studium przypadku  wybranego z praktyki klinicznej,  podpisane przez kierownika specjalizacji – jeden egzemplarz ze wskazaniem podspecjalności. .

neurologopedia - praca poglądowa lub oryginalna zaliczona przez kierownika specjalizacji.

Dokumenty proszę przesłać na adres:

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Ważne!

Po potwierdzeniu przez Wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, możliwe jest złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESoz. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.

Wnioski zgłoszeniowe do PESoz należy składać:

 1. do dnia 15 lipca – dla jesiennej sesji egzaminacyjnej
 2. do dnia 15 stycznia – dla wiosennej sesji egzaminacyjnej

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny PESoz jest przeprowadzany w dwóch sesjach egzaminacyjnych:

 1. wiosennej – od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca
 2. jesiennej – od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia

Szczegółowe informacje dotyczące PESoz znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi: https://www.cem.edu.pl/zdrow.php

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 18.04.2017
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 18.04.2017 - 14:24
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 10:01