Zakładanie konta w SMK/Nadawanie uprawnień

Zakładanie konta w SMK/Nadawanie uprawnień: „Innego pracownika medycznego”

W celu złożenia Wniosku o rozpoczęcie specjalizacji lub Wniosku o egzamin państwowy w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia konieczny jest dostęp do aplikacji SMK.

Co jest potrzebne?

  • dostęp do Internetu,
  • adres E-mail,
  • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 Update 80 lub 8 Update 45,
  • przeglądarka internetowa obsługująca „Jave” Mozilla Firefox 39, Internet Explorer 11 lub ich nowsze wersje.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji SMK należy:

  • wpisać w przeglądarce internetowej adres: https://smk.ezdrowie.gov.pl/,
  • zarejestrować konto w aplikacji SMK i zalogować się do systemu używając Loginu i Hasła (P2 SA) lub profilem zaufanym E-PUAP,
  • wypełnić i zapisać Wniosek o modyfikację uprawnień w celu nadania uprawnień: Innego Pracownika Medycznego: w tym celu należy wskazać grupę biznesową: „inny pracownik medyczny”,  grupę funkcjonalną: „użytkownik” oraz jednostkę akceptującą wniosek: właściwego Wojewodę pod względem realizacji szkolenia specjalizacyjnego,  
  • wysłać wypełniony i zapisany Wniosek o modyfikację uprawnień do podmiotu akceptującego uprawnienia (np. do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu) z podpisem kwalifikowanym lub ePUAP. Prawidłowo wysłany wniosek powinien uzyskać status: „zgłoszony”,
  • przekazać niezwłocznie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem (zgodność z oryginałem potwierdza organ wydający dyplom lub notariusz) drogą pocztową na adres Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzędu (61) 854 17 02.

Adres:

Wydział Zdrowia  
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Szczegółowy tok postępowania przy logowaniu do aplikacji SMK i nadawaniu uprawnień: Innego pracownika medycznego opisany został w Podręczniku użytkownika SMK dla Inni w ochronie zdrowia, który dostępny jest pod adresem: https://cez.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-k...

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 27.04.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 27.04.2021 - 07:48
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 07:55