Zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy i lekarzy dentystów

  1. W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, przenieść go do innej jednostki akredytowanej posiadającej wolne miejsca szkoleniowe.
  2. Lekarz składa wniosek o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego (formularz do pobrania poniżej). Wniosek można przesłać na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, drogą mailową na adres zd@poznan.uw.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu.
  3. Datę zmiany miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego lekarz uzgadnia z jednostką do której ma nastąpić przeniesienie specjalizacji w oparciu o ustalenia z dotychczasowym podmiotem szkolącym, mając na uwadze termin rozwiązania umowy o pracę.
  4. Wniosek o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego wymaga akceptacji kierownika podmiotu / dyrektora szpitala,  do którego nastąpi przeniesienie. W przypadku, gdy dotychczasowa jednostka szkoleniowa znajduje się na obszarze innego województwa, niezbędne jest uzyskanie w dalszej kolejności akceptacji konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny w województwie wielkopolskim. Jeżeli w danej dziedzinie medycyny nie został powołany konsultant wojewódzki, zgodę wydaje konsultant krajowy. Wykaz konsultantów wojewódzkich na terytorium województwa wielkopolskiego
  5. Ze względu na terminowość postępowań kwalifikacyjnych, wystąpienie z wnioskiem o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest możliwe w terminach od dnia 10 maja do dnia 30 lipca oraz od dnia 10 grudnia do dnia 30 grudnia.
  6. Zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez Wojewodę, o czym w formie pisemnej poinformowany zostaje wnioskodawca oraz jednostka, do której nastąpi przeniesienie. Lekarz zgłasza się do nowej placówki w celu kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego. Urząd Wojewódzki dokonuje zmiany jednostki prowadzącej specjalizację w Elektronicznej Karcie Specjalizacji.
  7. Lekarz zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia zaliczenia zrealizowanych elementów szkolenia specjalizacyjnego przez dotychczasowego kierownika specjalizacji w karcie specjalizacji.
  8. W przypadku lekarza, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, zmiana miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

UWAGA!
Lekarz może złożyć wniosek o przeniesienie do innej jednostki akredytowanej, która na dzień złożenia wniosku nie posiada wolnego miejsca szkoleniowego i oczekiwać na jego uwolnienie, w terminach wskazanych w punkcie 5.  Na wniosku, w miejscu daty zmiany miejsca jednostki szkolącej, należy umieścić adnotację „z chwilą uwolnienia się miejsca szkoleniowego”. W przypadku uwolnienia się miejsca, w uzupełnieniu do złożonego wniosku, lekarz informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki o planowanej dacie zmiany miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Autor: Kinga Leśniewska
Data utworzenia: 06.07.2023
Osoba publikująca: Grażyna Kaznowska
Data publikacji: 06.07.2023 - 08:18
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Kaznowska
Data aktualizacji: 06.07.2023 - 08:28