Obywatelstwo polskie

Nadanie obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Dokumenty możesz :

 1. złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
 2. złożyć w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań 
 3. przesłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (do pobrania) sporządzony czytelnie, zawierający:
  • dane osobowe cudzoziemca,
  • adres zamieszkania,
  • informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,
  • informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa,
  • informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej,
  • informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego,
  • dane małżonka cudzoziemca,
  • informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości,
  • uzasadnienie.
 • Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku:
  • dane małoletniego,
  • informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.
 • Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku:
  • oryginał odpisu zupełnego  aktu urodzenia cudzoziemca i małoletniego objętego wnioskiem, wydane przez polski urząd stanu cywilnego,
  • oryginał odpisu  aktu  małżeństwa wydanego  przez polski urząd stanu cywilnego,
  • oświadczenie małoletniego,  który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na  nabycie obywatelstwa polskiego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości  cudzoziemca, małżonka, małoletniego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE  lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE),
  • dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca.
 • Posiadane dokumenty potwierdzające informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie.
 • Fotografie osób objętych wnioskiem. Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
  Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kserokopii dokumentu z oryginałem można potwierdzić przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Bez opłat

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.

Uznanie za obywatela polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Dokumenty możesz:

 1. złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
 2. złożyć w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań 
 3. przesłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o uznanie za obywatela polskiego (do pobrania) zawierający:
  • dane osobowe cudzoziemca,
  • adres zamieszkania,
  • informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym lokalu, osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej,
  • dane małżonka cudzoziemca,
  • dane małoletniego objętego wnioskiem,
  • informację czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie,
  • uzasadnienie.
 • Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku:
  • dane małoletniego,
  • informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.
 • Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku:
  • odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy i małoletniego objętego wnioskiem,
  • akt małżeństwa,
  • urzędowo poświadczona kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości  cudzoziemca, małżonka, małoletniego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia karty pobytu,
  • dokumenty dotyczące zajmowanego lokalu, źródeł utrzymania, osiągnięć zawodowych, działalności politycznej i społecznej,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia decyzji – zezwolenia na pobyt stały w Polsce, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE).
 • Dokumenty potwierdzające informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego  w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie.
 • Świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim, świadectwo  ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Fotografie wnioskodawcy i małoletnich.
  Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
  Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kserokopii dokumentu z oryginałem można poświadczyć przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Opłatę skarbową w wysokości 219 zł wpłać na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Dokumenty możesz:

 1. złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
 2. złożyć w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań 
 3. przesłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Osoba zamieszkująca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (do pobrania) zawierający:
  • dane osobowe osoby, której posiadanie lub utrata obywatelstwa ma być stwierdzone,
  • dokładne informacje o ostatnim miejscu zamieszkania w Polsce osoby, której postępowanie ma dotyczyć,
  • informacje o posiadanych polskich dokumentach (dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa),
  • informacje o polskiej placówce dyplomatycznej właściwej miejscowo dla miejsca zamieszkania za granicą osoby, której postępowanie ma dotyczyć,
  • inne informacje istotne dla podjęcia decyzji w sprawie.
 • kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby, której postępowanie  ma dotyczyć,  poświadczoną przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
 • odpis zupełny aktu urodzenia osoby, której postępowanie ma  dotyczyć,
 • odpis aktu małżeństwa  osoby, której postępowanie ma dotyczyć  lub dokument potwierdzający zmianę danych osobowych,
 • w przypadku braku numeru PESEL - zaświadczenie o zameldowaniu bądź wymeldowaniu z miejsca zamieszkania,
 • wszelkie inne dokumenty urzędowe bądź prywatne, wskazujące na posiadanie bądź utratę obywatelstwa polskiego (np. książeczka wojskowa, dokumenty mianowania na stanowiska służbowe w administracji polskiej lub obcej, zaświadczenia z zakładów pracy, informacje o nr PESEL, itp.),
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kopii dokumentu z oryginałem można poświadczyć przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Opłatę skarbową w wysokości 58 zł wpłać na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Decyzja o potwierdzeniu nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji - bezpłatna. 

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Utrata obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Dokumenty możesz:

 1. złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
 2. złożyć w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań 
 3. przesłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (do pobrania) zawierający:
  • oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
  • dane wnioskodawcy,
  • adres zamieszkania,
  • dane małżonka wnioskodawcy,
  • informację o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje poza tym terytorium.
 • Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim umieszcza dodatkowo we wniosku:
  • dane małoletniego,
  • informację, czy i przed jaki organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na utratę  przez małoletniego obywatelstwa polskiego.
 • Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku:
  • akt urodzenia wnioskodawcy i małoletniego objętego wnioskiem,
  • akt małżeństwa,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego,
  • posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
  • fotografie osób objętych wnioskiem.
   Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
   Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kopii dokumentu z oryginałem można poświadczyć przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Bez opłat

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem polskiego konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego (do pobrania), sporządzony czytelnie, na formularzu urzędowo określonym, zawierający:
  • dane cudzoziemca,
  • adres zamieszkania,
  • oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty,
  • adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed utratą obywatelstwa polskiego,
  • życiorys.
 • Do wniosku dołącza się:
  • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo,
  • dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły,
  • posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego,
  • fotografię osoby objętej wnioskiem.
   Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
   Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Jakie są opłaty?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 219 zł.

Opłatę wnieś na konto wskazane przez organ rozpatrujący wniosek.

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Punkt obsługi klienta 

Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu.

W związku z sytuacją epidemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 2 listopada 2020 r. do odwołania wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

W Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego przyjmowani są klienci wyłącznie:

 • w sytuacjach niecierpiących zwłoki,
 • w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji,

po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem 61 8541 032 czynnym w dni robocze w godz. 8.30 do 10.00. 
W przypadku trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną:  obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl. Zawieszona zostaje możliwość internetowej rezerwacji wizyty. Wszystkie dokumenty (wnioski, dokumenty uzupełniające wnioski, inne) należy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

W Punkcie Obsługi Klienta można:

 • złożyć lub uzupełnić wniosek w sprawach obywatelstwa polskiego oraz inne dokumenty niezbędne dla prowadzonego postępowania,
 • uzyskać informacje na temat obowiązujących procedur w sprawach obywatelstwa polskiego,
 • otrzymać obowiązujące formularze wniosków w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego,
 • zapoznać się z aktami sprawy, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu (61) 854 10 32 lub pod adresem obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl.

Punkt Obsługi Klienta czynny jest w dni robocze:

 • od godz. 08.30 do godz. 10.00 – informacja telefoniczna: 61 854 10 32
 • od godz. 10.30 do godz. 12.30  - wizyty podlegają rezerwacji internetowej  zgodnie z ustalonymi zasadami,
 • od godz. 13.00 do godz. 15.30 – wizyty wymagają pobrania numeru w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Nie ma możliwości wcześniejszego pobrania numeru, tj. numer wizyty na dany dzień wydawany jest w tym dniu. Liczba numerów jest ograniczona i uzależniona od czasu trwania poszczególnych wizyt. Numery wydawane są od godz. 12.45.

Punkt Obsługi Klienta funkcjonuje w ramach Wydziału Spraw Obywatelskich.

Uwaga! Prawidłowo przygotowany wniosek wraz z załącznikami skraca czas wizyty i postępowania. W celu złożenia lub uzupełnienia wniosku zaleca się dokonać internetowej rezerwacji wizyty.

Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego oraz sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie udzielają informacji na temat stanu prowadzonych postępowań. W celu uzyskania przedmiotowej informacji wnioskodawca lub jego pełnomocnik winien wystąpić pisemnie. Wniosek o udzielnie informacji może być wniesiony:

 1. w formie pisemnej
  • w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
   Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
   Wydział Spraw Obywatelskich
   al. Niepodległości 16/18
   61-713 Poznań
  • drogą elektroniczną na adres obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl
 2. w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu utworzoną w trybie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 Informacja o prywatności, aktualizacja 26 września 2019 r.

Zasady rejestracji wizyt 

Regulamin internetowej rejestracji wizyty w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego:

 1. Rezerwacja internetowa wizyty dostępna jest jedynie z terytorium Polski.
 2. Dokonując rezerwacji w polu „Imię i nazwisko” należy wskazać dane osoby, której dotyczy wizyta.
 3. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (np. członkowie rodzin) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób, w tym małoletnich dzieci.
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, dokonując rezerwacji wizyty należy podać dane osobowe mocodawcy, tj. osoby, której dotyczy wizyta.
 5. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja.
 6. Godzina wizyty jest określona orientacyjnie. Jej rozpoczęcie może ulec opóźnieniu z uwagi na obsługę poprzedniego klienta.
 7. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością dokonania jej ponownej rezerwacji.
 8. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której dokonano rezerwacji wizyty. Osoby inne od wskazanych w polu „Imię i nazwisko” nie będą obsługiwane.
 9. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
 10. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
 11. W celu realizacji umówionej wizyty należy 5 minut przed zarezerwowaną godziną wizyty pobrać kartę gościa urzędu w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (hol główny urzędu).


Kliknij, aby przejść do systemu rezerwacji

Wnioski do pobrania

FAQ

Uznanie za obywatela polskiego - pytania i odpowiedzi

 1. Kto może złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?
  • Wniosek możesz złożyć, jeśli:
   • przebywasz w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub na podstawie prawa stałego pobytu i posiadasz stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
   • przebywasz w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, i:
    • pozostajesz co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
    • nie posiadasz żadnego obywatelstwa;
   • przebywasz w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskałeś w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
   • jesteś małoletnim cudzoziemcem, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, i przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
   • jesteś małoletnim cudzoziemcem, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli przebywasz na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
   • przebywasz w Polsce nieprzerwanie i legalnie co najmniej od 10 lat, i spełniasz łącznie następujące warunki:
    • posiadasz zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawo stałego pobytu, 
    • posiadasz w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
   • przebywasz w Polsce nieprzerwanie co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskałeś w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.
    Uwaga – nieprzerwany pobyt oznacza, że nie możesz być poza Polską jednorazowo dłużej niż 6 miesięcy, a łącznie nie dłużej niż 10 miesięcy w okresach wskazanych wyżej.
 2. Kiedy mogę złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?
  • W dowolnym terminie.
 3. Gdzie mogę złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?
  • Wniosek składasz u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (właściwy urząd wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Jeśli mieszkasz w województwie wielkopolskim, wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w Poznaniu, Al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego, pok. 020.
 4. Czy wniosek mogę przesłać pocztą lub elektronicznie?
  • Pocztą – tak, ale zgodność załączonych do wniosku kopii dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz. Elektronicznie – nie.
 5. Jakie są opłaty?
  • 219 zł.  Wpłać na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski SA, 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Jeśli masz pełnomocnika – opłata od pełnomocnictwa – 17 zł (płatne na konto Urzędu Miasta Poznania). Nie płacisz za pełnomocnictwo, jeśli twoim pełnomocnikiem jest żona/mąż, rodzice, dzieci lub rodzeństwo (brat/siostra).
 6. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?
  • kopię twojego aktu urodzenia (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • kopię twojego aktu małżeństwa (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • kopię twojego paszportu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • kopię twojej karty pobytu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub paszportu żony/męża,
  • kopię aktu urodzenia dziecka, jeśli ma być objęte wnioskiem (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • kopię paszportu dziecka, jeśli ma być objęte wnioskiem (oryginał pokaż przy składaniu wniosku, lub złóż kopię potwierdzoną przez notariusza w Polsce lub polskiego konsula),
  • potwierdzenie posiadania źródeł utrzymania (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, wydruk z CEIDG),
  • kopię umowy najmu lokalu, w którym mieszkasz lub aktu własności lokalu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • świadectwo ukończenia szkoły w Polsce lub szkoły z językiem wykładowym polskim za granicą  lub Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (informacja jak otrzymać Certyfikat na stronie www.certyfikatpolski.pl).
 7. Jaki jest wymagany poziom znajomości języka polskiego?
  • Minimum B 1.
 8. Gdzie mogę zdać egzamin ze znajomości języka polskiego?
 9. Czy mogę załączyć kserokopie dokumentów?
  • Tak, ale oryginały pokaż przy składaniu wniosku lub potwierdź zgodność kopii z oryginałami u notariusza.
 10. Czy muszę wnioskiem objąć dzieci?
  • Nie.
 11. Czy dzieci objęte wnioskiem muszą być obecne przy składaniu wniosku?
  • Tylko jeśli ukończyły 16 lat. Muszą wyrazić, do protokołu, zgodę na uznanie za obywatela polskiego. Jeśli mieszkają za granicą, zgodę mogą wyrazić w polskim konsulacie.
 12. Czy oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na uznanie dziecka za obywatela polskiego?
  • Tak. 
 13. Gdzie drugie z rodziców może wyrazić zgodę na uznanie dziecka za obywatela polskiego?
  • Jeśli mieszka w Polsce i ma minimum kartę czasowego pobytu – w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli mieszka za granicą lub nie ma karty pobytu – w polskim konsulacie, w kraju zamieszkania.
 14. Ile czasu będę czekać na decyzję Wojewody?
  • Sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinna zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku, jednak z uwagi na dużą ilość wniosków, postępowanie może trwać dłużej. Twój wniosek jest opiniowany przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straż Graniczną. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostaniesz poinformowany pisemnie.
 15. Kiedy mogę złożyć kolejny wniosek po decyzji odmownej?
  • W dowolnym terminie.

Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Utrata obywatelstwa polskiego - pytania i odpowiedzi

 1. Kto może złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego?
  • Pełnoletni obywatel polski. Jeśli wniosek ma obejmować niepełnoletnie dziecko, drugie z rodziców musi wyrazić zgodę – złożyć oświadczenie do protokołu (patrz – Utrata obywatelstwa polskiego – Jakie dokumenty muszę złożyć). Jeśli dziecko ukończyło 16 lat – musi wyrazić zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (do protokołu).
 2. Kiedy mogę złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego?
  • W dowolnym terminie.
 3. Gdzie mogę złożyć wniosek ?
  • Jeśli mieszkasz za granicą – w polskim konsulacie. Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek składasz u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (właściwy urząd wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Jeśli mieszkasz w województwie wielkopolskim, wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w Poznaniu, Al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego, pok. 020.
 4. Czy muszę złożyć wniosek osobiście?
  • Osobiście lub przez pełnomocnika, ale wtedy twoje podpisy na wniosku oraz zgodność kopii załączonych do wniosku dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz.
 5. Czy wniosek mogę przesłać pocztą lub elektronicznie?
  • Pocztą – tak, ale twoje podpisy na wniosku oraz zgodność kopii dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz. Elektronicznie – nie.
 6. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?
  • oryginał twojego aktu urodzenia i aktu urodzenia dziecka objętego wnioskiem,
  • oryginał twojego aktu małżeństwa,
  • kopię polskiego dokumentu tożsamości- dowodu osobistego lub paszportu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku lub potwierdź za zgodność z oryginałem u notariusza w Polsce lub polskiego konsula),
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub paszportu żony/męża,
  • oryginał aktu urodzenia dziecka, jeśli ma być objęte wnioskiem,
  • dokument potwierdzający posiadanie obcego obywatelstwa lub przyrzeczenie jego nadania.
 7. Jakie są opłaty?
  • Nie ma opłat od wniosku. Od pełnomocnictwa – 17 zł (płatne na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski SA, 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Zwolniony od opłaty od pełnomocnictwa jest małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo wnioskodawcy.
 8. Ile czasu będę czekać na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Jeśli wniosek będzie kompletny, przekażemy go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli nie, zostaniesz wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni. Jeśli nie uzupełnisz wniosku, pozostawimy go bez rozpoznania. 
 9. Co z dowodem osobistym/paszportem?
  • Zostaną unieważnione po wyrażeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zrzeczenie się przez ciebie obywatelstwa polskiego.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego - pytania i odpowiedzi

 1. Kto może złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego?
  • Cudzoziemiec, który utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r.
 2. Gdzie mogę złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego?
  • Jeśli mieszkasz za granicą – w polskim konsulacie. Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek prześlij na adres:
   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Obywatelstwa i Repatriacji,
   ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.
 3. Czy muszę złożyć wniosek osobiście?
  • Nie,  możesz wniosek przesłać lub złożyć przez pełnomocnika, ale zgodność kopii załączonych do wniosku dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz lub twój pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 4. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?
  • dokumenty potwierdzające twoją tożsamość i obywatelstwo,
  • dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli takie zmiany miały miejsce,
  • posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego,
  • twoją fotografię.
 5. Jakie są opłaty?
  • 219 zł. Numer konta sprawdź na stronie www.mswia.gov.pl lub poczekaj na wezwanie organu rozpatrującego wniosek.
 6. Ile czasu trwa postępowanie?
 7. Kiedy mogę dostać polski paszport?
  • W Polsce – po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przywróceniu obywatelstwa polskiego i uzyskaniu dowodu osobistego. Jeśli składałeś wniosek za granicą i tam mieszkasz – po pozytywnej decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego.

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - pytania i odpowiedzi

 1. Jaki wniosek muszę wypełnić, by otrzymać potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego?
  • Patrz – wnioski do pobrania - „Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego”
 2. Gdzie mogę złożyć wniosek?
  • Jeśli mieszkasz za granicą – w polskim konsulacie. Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek składasz u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (właściwy urząd wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Jeśli mieszkasz w województwie wielkopolskim, wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w Poznaniu, Al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego, pok. 020.
 3. Czy wniosek mogę przesłać pocztą lub elektronicznie?
  • Pocztą – tak, ale zgodność kserokopii załączonych dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz lub polski konsul. Elektronicznie – nie.
 4. Jakie są opłaty?
  • Opłata od wniosku – 58 zł. Od pełnomocnictwa – 17 zł. Wpłać na konto: Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20, Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Z opłaty  od pełnomocnictwa  zwolniony jest małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo wnioskodawcy (musisz udokumentować pokrewieństwo).
 5. Czy ktoś może złożyć wniosek w moim imieniu?
  • Tak, ale musisz udzielić tej osobie pełnomocnictwa.
 6. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?
  • oryginał odpisu zupełnego twojego aktu urodzenia,
  • oryginał odpisu skróconego twojego aktu małżeństwa,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego zmianę danych osobowych, jeśli taka zmiana miała miejsce (np. decyzja urzędu, sądu)
  • kopię twojego aktualnego dokumentu tożsamości (polskiego i/lub obcego, jeśli poza polskim masz obce obywatelstwo),
  • jeśli nie masz numeru PESEL – potwierdzenie zameldowania/wymeldowania na terytorium Polski – dotyczy ostatniego miejsca zamieszkania przed wyjazdem z Polski,
  • jeśli wniosek dotyczy małoletniego dziecka -  oryginał odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka lub odpisu skróconego + odpisu skróconego aktu małżeństwa rodziców dziecka,
  • jeśli wniosek dotyczy osoby zmarłej – odpis zupełny aktu urodzenia oraz odpis skrócony aktu małżeństwa i zgonu tej osoby, a także dokument potwierdzający, że masz interes prawny w uzyskaniu potwierdzenia posiadania/utraty obywatelstwa polskiego przez tę osobę (np. wezwanie sądu, urzędu) 
   Uwaga – dokumenty wydane w języku obcym (poza dokumentami tożsamości), muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeśli zlecasz tłumaczenie za granicą, zgodność tłumaczenia potwierdza polski konsul.
   Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy, możesz być poproszony o dodatkowe dokumenty.
 7. Czy mogę załączyć kserokopie dokumentów?
  • Tak, ale muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami - przez notariusza, polskiego konsula lub przez nas – przy przyjmowaniu wniosku.
 8. Ile czasu będę czekać na decyzję?
  • Sprawę załatwimy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przedłużeniu postępowania zostaniesz poinformowany pisemnie.

Nadanie obywatelstwa - pytania i odpowiedzi

 1. Kto może złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?
  • Pełnoletni cudzoziemiec, który ma minimum kartę pobytu czasowego. Jeśli masz wizę lub przebywasz w Polsce w ruchu bezwizowym, wniosek o obywatelstwo możesz złożyć tylko w polskim konsulacie, w kraju zamieszkania. Jeśli wniosek ma obejmować twoje dziecko, drugie z rodziców musi wyrazić zgodę – złożyć oświadczenie do protokołu (patrz – Nadanie obywatelstwa polskiego – Jakie dokumenty muszę złożyć). Jeśli dziecko ukończyło 16 lat – musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego (do protokołu).
 2. Kiedy mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?
  • W dowolnym terminie, w Polsce - jeśli masz minimum  kartę pobytu czasowego.
 3. Gdzie mogę złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?
  • Jeśli mieszkasz za granicą – w polskim konsulacie. Jeśli mieszkasz w Polsce, wniosek składasz u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (właściwy urząd wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Jeśli mieszkasz w województwie wielkopolskim, wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w Poznaniu, Al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego, pok. 020.
 4. Czy muszę złożyć wniosek osobiście?
  • Osobiście lub przez pełnomocnika, ale wtedy twoje podpisy na wniosku oraz zgodność kopii załączonych dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz.
 5. Czy wniosek mogę przesłać pocztą lub elektronicznie?
  • Pocztą – tak, ale twoje podpisy na wniosku oraz zgodność załączonych do wniosku kopii dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz. Elektronicznie – nie.
 6. Jakie są opłaty?
  • Nie ma opłat od wniosku. Od pełnomocnictwa – 17 zł (płatne na konto nr: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski SA, 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763). Jeśli twoim pełnomocnikiem jest żona/mąż, rodzice, dzieci lub rodzeństwo (brat/siostra), nie płacisz za pełnomocnictwo.
 7. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?
  • oryginał twojego aktu urodzenia, wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
  • oryginał twojego aktu małżeństwa, wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,
  • kopię twojego paszportu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • kopię twojej karty pobytu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub paszportu żony/męża,
  • oryginał aktu urodzenia dziecka (wydanego przez polski urząd stanu cywilnego), jeśli chcesz dziecko objąć twoim wnioskiem,
  • kopię paszportu dziecka, jeśli obejmujesz dziecko wnioskiem (oryginał pokaż przy składaniu wniosku, lub złóż kopię potwierdzoną przez notariusza w Polsce lub polskiego konsula),
  • potwierdzenie posiadania źródeł utrzymania (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, wydruk z CEIDG).
 8. Czy mogę załączyć kserokopie dokumentów?
  • Tak, ale muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami (przez notariusza albo przez nas – przy przyjmowaniu wniosku, lub przez twojego pełnomocnika, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym). Polski akt urodzenia i polski akt małżeństwa musisz złożyć w oryginale.
 9. Czy muszę wypełnić wniosek w języku polskim?
  • Tak.
 10. Czy muszę mieć potwierdzenie znajomości języka polskiego?
  • Nie, ale jeśli ukończyłeś kurs języka polskiego, możesz załączyć potwierdzenie.
 11. Czy muszę wnioskiem objąć dzieci?
  • Nie.
 12. Czy dzieci objęte wnioskiem muszą być obecne przy składaniu wniosku?
  • Tylko jeśli ukończyły 16 lat. Muszą wyrazić, do protokołu (my spiszemy protokół), zgodę na nadanie im obywatelstwa polskiego. Jeśli mieszkają za granicą, zgodę mogą wyrazić w polskim konsulacie.
 13. Czy oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego?
  • Tak. Jeśli drugie z rodziców nie chce wyrazić zgody, możesz wystąpić o zgodę do sądu.
 14. Gdzie drugie z rodziców może wyrazić zgodę na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego?
  • Jeśli mieszka w Polsce i ma minimum kartę czasowego pobytu – w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli mieszka za granicą lub nie ma karty pobytu – w polskim konsulacie, w kraju zamieszkania.
 15. Ile czasu będę czekać na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Około 1,5 roku od złożenia wniosku.
 16. Czy mogę złożyć odwołanie od negatywnego postanowienia Prezydenta?
  • Nie, postanowienie Prezydenta jest ostateczne i nie ma od niego odwołania.
 17. Czy dowiem się, dlaczego Prezydent odmówił nadania mi obywatelstwa polskiego?
  • Nie, postanowienie Prezydenta nie wymaga uzasadnienia.
 18. Kiedy mogę złożyć kolejny wniosek po odmowie nadania mi obywatelstwa polskiego?
  • W dowolnym terminie
 19. Czy wniosek o nadanie obywatelstwa mogę złożyć, jeżeli nie spełniam warunków do udzielenia zezwolenia na pobyt stały, ani na pobyt rezydenta długoterminowego UE?
  • Możesz złożyć, jeśli masz minimum zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Jeśli przebywasz w ruchu bezwizowym lub na podstawie wizy – wniosek możesz złożyć wyłącznie w polskim konsulacie - w kraju stałego pobytu.
 20. Jak długo trzeba przebywać w Polsce, aby móc złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa?
  • Przepisy tego nie określają. Ważne jest, czy masz minimum zezwolenie na pobyt czasowy.

Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Autor: Olga Hydzik
Data utworzenia: 28.05.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 28.05.2020 - 13:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.11.2020 - 09:22