Wyznania religijne - zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej

Wyznania religijne - zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej oraz o pełnieniu funkcji organu kościelnej jednostki organizacyjnej/związku wyznaniowego

Przedmiot sprawy

wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną/związek wyznaniowy oraz o pełnieniu funkcji organu uprawnionego do reprezentowania kościelnej jednostki organizacyjnej/związku wyznaniowego.

Nie dotyczy

związków wyznaniowych wpisanych do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W odniesieniu do tych podmiotów organem właściwym do wydania zaświadczenia jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podstawa prawna

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

Termin załatwienia wniosku o wydanie zaświadczenia

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia organowi wniosku.

Złożenie dokumentów

 1. osobiście w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Sposób przekazania zaświadczenia:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 • w miejscu jego wydania za pisemnym potwierdzeniem odbioru - w przypadku odbioru przez inną osobę niż wskazana w zaświadczeniu, wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa do odbioru dokumentu.

Tryb odwoławczy

odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Opłata skarbowa

17 zł, z opłaty zwolnione są podmioty występujące o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. 
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
tytułem: „opłata skarbowa za zaświadczenie o osobowości prawnej”

Opłatę skarbową można zapłacić :

 1. bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.
 2. dokonując przelewu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Więcej informacji o opłacie skarbowej na stronie na stronie internetowej Miasta Poznania

Dodatkowe informacje

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Spraw Obywatelskich i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel.: 61 854 1007

e-mail: so@poznan.uw.gov.pl

Autor: Joanna Różycka-Dydymska
Data utworzenia: 25.10.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.08.2020 - 11:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.12.2021 - 09:57