Wyznania religijne - zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej

Wydział Spraw Obywatelskich

Zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne i związki wyznaniowe oraz organy uprawnione do reprezentowania tych jednostek

Przedmiot sprawy – wydawanie zaświadczeń o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne i związki wyznaniowe oraz organy uprawnione do reprezentowania tych jednostek.

Nie dotyczy – związków wyznaniowych wpisanych do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dla których zaświadczenie wydaje ten Minister.

Podstawa prawna – art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096).

Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Punkt Informacyjny (Hol Główny Urzędu)

Kontakt :

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Spraw Obywatelskich i Nadzoru
ul. ks. Jakuba Wujka 1, 61-581 Poznań
telefon do sekretariatu Wydziału: 61 854 10 07

Termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, do 7 dni zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Sposób przekazania zaświadczenia:

Doręczenie zaświadczenia pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w miejscu jego wydania za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku odbioru przez inną osobę niż wymieniona w zaświadczeniu, wymagane jest pisemne upoważnienie.

Tryb odwoławczy – odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Opłata skarbowa :

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
Z opłaty skarbowej zwolnione są podmioty występujące o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Kwotę 17 zł należy wpłacić na konto:
Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

numer rachunku:
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
PKO Bank Polski S.A.
tytuł opłaty:” opłata skarbowa za zaświadczenie o osobowości prawnej”

lub

u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXXIV/1406/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. tytuł opłaty: ”opłata skarbowa za zaświadczenie o osobowości prawnej”.

Wykaz inkasentów opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania dostępny jest na stronie internetowej Miasta Poznania.

Autor: Olga Hydzik
Data utworzenia: 25.10.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.10.2012 - 14:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.04.2019 - 12:52