Linki rekomendowane

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ministerstwa:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ministerstwi Cyfryzacji
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Sportu
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Klimatu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Sprawiedliwości

Urzędy Wojewódzkie:

Dolnośląski: www.duw.pl
Kujawsko-pomorski: www.bydgoszcz.uw.gov.pl
Lubelski: www.lublin.uw.gov.pl
Lubuski: www.lubuskie.uw.gov.pl
Łódzki: www.lodz.uw.gov.pl
Małopolski: www.malopolska.uw.gov.pl
Mazowiecki: www.mazowieckie.pl
Opolski: www.opole.uw.gov.pl
Podkarpacki: rzeszow.uw.gov.pl
Podlaski: www.bialystok.uw.gov.pl
Pomorski: www.gdansk.uw.gov.pl
Śląski: www.katowice.uw.gov.pl
Świętokrzyski: www.kielce.uw.gov.pl
Warmińsko-mazurski: www.uw.olsztyn.pl
Zachodniopomorski: www.szczecin.uw.gov.pl

Inne:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
Portal Unii Europejskiej: europa.eu
Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: www.udskior.gov.pl
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców: www.uric.gov.pl
Serwis Służby Cywilnej: https://dsc.kprm.gov.pl/
Urząd Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: www.wup.poznan.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.gov.pl
Internetowy System Aktów Prawnych: isip.sejm.gov.pl
Służba Zdrowia MSWiA: www.zoz.mswia.gov.pl
Portal Samorządowy: www.portalsamorzadowy.pl
Portal organizacji pozarządowych: http://www.ngo.pl/
E-PUNKT Punkt kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców: e-punkt.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM): www.iom.pl
Portal informacyjny dla migrantów: www.migrant.info.pl
Emerytura.gov.pl: http://emerytura.gov.pl/
Informacje i usługi przyjazne obywatelom: http://obywatel.gov.pl
Darmowa pomoc prawna: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Darmowa pomoc prawna w Poznaniu: http://www.poznan.pl/pomocprawna
Urząd ds. Cudzoziemców: http://udsc.gov.pl
Portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie: http://cudzoziemcy.gov.pl
Lista tłumaczy przysięgłych http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-t...
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl
Samoobrona Kobiet: http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet