Ochrona danych osobowych

Informacja o prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

współadministratorami danych osobowych w ramach obsługi zgłoszeń alarmowych są: Wojewoda Wielkopolski oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odnośnie danych, których administratorem jest Wojewoda Wielkopolski informujemy, że:

 1. Wojewoda Wielkopolski ma siedzibę w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszeń alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. c, g, h RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania – w systemie informatycznym przez okres 3 lat.
 6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz kopii danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  Przy czym, osoba zwracająca się z żądaniem dostępu do treści danych oraz kopii danych (na podstawie art. 15 RODO) obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
 7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 i wynika z przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Autor: Marek Skociński
Data utworzenia: 23.07.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 23.07.2021 - 11:07
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2021 - 11:10