Rozpoczęcie specjalizacji

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wojewoda dwa razy do roku w terminach:

 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 
 • od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

Informację na temat liczby wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji, na aktualne postępowanie kwalifikacyjne Wojewoda ogłasza
w SMK co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie ochrony zdrowia i tylko w jednym województwie.

Warunki jakie powinna spełnić osoba, która zamierza rozpocząć specjalizację

Należy:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku wskazanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z  2020 r. poz. 1169, z późn. zm.).
 • do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów  na kierunku innym niż określony w załączniku nr 2, przy czym wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego.
 • złożyć w SMK Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na obszarze którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne,
 • zakwalifikować się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia wynikające z załącznika nr 2 rozporządzenia:

Lp. Dziedziny specjalizacji Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie
1 epidemiologia biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii,
ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii
2 fizyka medyczna fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej
3 inżynieria medyczna automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki
4 neurologopedia logopedii
5 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna biologii, dietetyki, farmacji, fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej), biotechnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
6 psychologia kliniczna psychologii
7 zdrowie publiczne administracji, biologii, biotechnologii, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, politologii, prawa, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
8 zdrowie środowiskowe biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, socjologii, psychologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
9 mikrobiologia biologii, biotechnologii, mikrobiologii
10 toksykologia biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka
11 przemysł farmaceutyczny biologii, biotechnologii, chemii, mikrobiologii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii żywności i żywienia człowieka
12 radiofarmacja biologii, chemii
13 surdologopedia logopedii
14 psychoseksuologia psychologii
15 embriologia kliniczna biologii, biotechnologii, analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej
16 psychoterapia dzieci i młodzieży psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, lekarskim

Inne warunki do rozpoczęcia specjalizacji:

 • W celu przystąpienia do specjalizacji uzupełniającej kandydat powinien posiadać specjalizację I stopnia wskazaną w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia Dziedziny ochrony zdrowia
Rehabilitacja ruchowa Zdrowie publiczne
Analityka sanitarna

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Higiena i epidemiologia

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Epidemiologia

Medycyna społeczna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Epidemiologia

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Organizacja pomocy społecznej

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zdrowie publiczne

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zdrowie publiczne

Składanie Wniosku o rozpoczęcie specjalizacji

Złożenie Wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po:

 • założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w celu dokonywania czynności w tym systemie (instrukcja dostępna w zakładce: Zakładanie konta w SMK/Nadawanie uprawnień).

Terminy składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie SMK:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca,
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć w formie skanu do Wniosku o rozpoczęcie specjalizacji:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dokument potwierdzający okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego (aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, nie honorujemy umów o pracę),
 • dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).
 • zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną  złożonych dokumentów,
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 • okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia - 1 punkt za każdy rok, wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów
 • posiadanie:
  • stopnia naukowego - 2 punkty
  • tytułu naukowego - 5 punktów
 • autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji - 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku,
ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku uzyskania identycznych wyników, Wojewoda za pomocą SMK wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu (lub jego elektronicznej kopii) poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych ogłoszonych w SMK na dane postępowanie kwalifikacyjne, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę
za pomocą SMK.

Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego

Osoba, która nie została zakwalifikowana do odbycia szkolenia specjalizacyjnego może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego w SMK. 

O rozstrzygnięciu sprawy Wojewoda zawiadamia niezwłocznie osobę na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Skierowanie do odbycia szkolenia specjalizacyjnego

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawców do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.   

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK Elektroniczną Kartę Przebiegu Szkolenia specjalizacyjnego tzw. „EKS”, prowadzoną w SMK, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

„EKS” z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

Osoba zakwalifikowana do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w „EKS” jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia potwierdza kierownik specjalizacji.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 12.11.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.11.2019 - 11:56
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 09:54