Rozpoczęcie specjalizacji

Diagnosta laboratoryjny posiadający prawo wykonywania zawodu i ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne

 1. od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia
 2. od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja

Do wniosku dołącza się:

 • elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów;
 • elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy lub tytuł profesora, jeżeli dotyczy;
 • elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być wdanym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i tylko w jednym województwie.

Postępowanie kwalifikacyjne

Terminy: od 16 grudnia do 15 stycznia albo od 1 czerwca do 30 czerwca każdego roku.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest przez wojewodę i obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • postępowanie konkursowe, w przypadku, gdy liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych w danym postępowaniu. 

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. okres zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w wymiarze odpowiadającym pełnemu wymiarowi czasu pracy:
  • za co najmniej 3-letni okres zatrudnienia – 5 punktów,
  • za co najmniej 5-letni okres zatrudnienia – 10 punktów,
  • za co najmniej 10-letni okres zatrudnienia – 15 punktów;
 2. posiadanie stopnia doktora – 6 punktów;
 3. posiadanie stopnia doktora habilitowanego – 8 punktów;
 4. posiadanie tytułu profesora – 10 punktów;
 5. opublikowanie jako autor lub współautor:
  1. monografii naukowej – 4 punkty,
  2. artykułu naukowego oryginalnego – 3 punkty,
  3. artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej – 2 punkty,
  4. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych – 1 punkt,
  5. publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) lub w wykazach czasopism naukowych sporządzonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów – 1 punkt,

łącznie nie więcej niż 25 punktów.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie medycyny laboratoryjnej ma identyczną średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, uwzględnia się okres zatrudnienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w wymiarze odpowiadającym pełnemu wymiarowi czasu pracy – 1 punkt za każdy rok zatrudnienia.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się pisemnie do Wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia za pomocą SMK. O rozstrzygnięciu sprawy Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę drogą pocztową niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawców do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK Elektroniczną Kartę Przebiegu Szkolenia Specjalizacyjnego („EKS”), prowadzoną w SMK, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia potwierdza kierownik specjalizacji.

Autor: Marta Antczak
Data utworzenia: 24.10.2016
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 27.04.2021 - 11:43
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 13.05.2024 - 13:58