Potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji - PES

Wykaz podstawowych dokumentów, które lekarz jest zobowiązany przedłożyć do właściwego wojewody wraz z wnioskiem o potwierdzenie realizacji szkolenia specjalizacyjnego, wygenerowanym i wydrukowanym z SMK.

 1. Wniosek o potwierdzenie realizacji szkolenia specjalizacyjnego, wygenerowany i wydrukowany z SMK oraz podpisany.
 2. Szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny z podanymi jednostkami akredytowanymi, w których odbywane były staże kierunkowe (czas trwania określony w programie specjalizacyjnym) oraz wykazem kursów zrealizowanych zgodnie z obowiązującym programem specjalizacji - potwierdzony przez Kierownika specjalizacji.
 3. Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez Kierownika Specjalizacji – dotycząca uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole (art.16m. ust. 7 pkt. 5 ustawy).
 4. Wypełniona karta szkolenia specjalizacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie elementów programu specjalizacji niepotwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego. Lekarz odbywający specjalizację w trybie REZYDENTURY składa kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej go jednostki.
 5. Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych (kierownik specjalizacji potwierdza w indeksie uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie określonych zabiegów i procedur medycznych w liczbie ustalonej w programie specjalizacji).
  UWAGA!
  Na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie:
  • alergologia
  • choroby wewnętrzne
   należy dołączyć również zbiorczy wykaz wykonanych zabiegów i procedur medycznych, potwierdzony przez kierownika specjalizacji.
 6. Praca naukowa, opublikowana w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacyjnym (w liczbie zgodnej z programem specjalizacyjnym) - zaakceptowana przez kierownika specjalizacji.

Osoby ze stopniem naukowym

 • wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji
 • zaświadczenie o posiadanym stopniu i tytule naukowym (kserokopia dyplomu nadania doktoratu)
 • zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Nauki Języków Obcych UM (zaliczonego w trakcie szkolenia specjalizacyjnego).

Uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Przedłożenie powyższego zaświadczenia dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

UWAGA !!!
Powyższe wytyczne zawierają jedynie wykaz podstawowych dokumentów.
W przypadku, gdy programy specjalizacyjne określają dodatkowe wymogi - muszą być one spełnione.

Terminy do składania wniosków do PES po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w SMK:

 • Do dnia 31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 października – 30 listopada 
 • Do dnia 31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 marca – 30 kwietnia 
Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 10.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.07.2014 - 12:06
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 10:18