Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych

Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał potwierdzenie odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych.
Wniosek o przystąpienie do PESDL składa się za pomocą SMK w terminie:

  1. do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo
  2. do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

PESDL jest przeprowadzany dwa razy w roku:

  1. w sesji wiosennej od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja;
  2. w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

PESDL dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności – egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESDL jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Wynik PESDL jest przekazywany diagnoście laboratoryjnemu za pomocą SMK.

Autor: Marta Antczak
Data utworzenia: 27.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.07.2014 - 14:05
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 13.05.2024 - 14:05