Zwrot na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Wojewodę Wielkopolskiego

Urząd skarbowy przekazuje na rachunek bankowy organu właściwego gminy (dalej „OPS”), wyegzekwowaną należność (tj. należność główną, odsetki i koszty upomnienia pomniejszone o koszty postępowania egzekucyjnego):

 1. OPS przekazuje należność na rachunek bankowy gminy;
 2. gmina przekazuje należność na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w NBP O/O Poznań:
  • należność główna: 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000,
  • odsetki: 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000,
  • tytułem: odpowiednia klasyfikacja budżetowa
  • koszty upomnienia: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000, tytułem: nr upomnienia WUW-KS-UP…..
 3. OPS niezwłocznie informuje Wojewodę Wielkopolskiego o zwrocie należności drogą elektroniczną na adres: naleznosci@poznan.uw.gov.pl:
  • temat e-maila: TW nr WUW-KS-.../……,
  • treść e-maila: informacja o zwrocie należności, nr tytułu wykonawczego WUW-KS-.../….., data otrzymania zwrotu, kwota należności głównej, kwota odsetek, koszty upomnienia, koszty postępowania egzekucyjnego, data oraz kwota przelewu na rachunek bankowy / rachunki bankowe Wojewody Wielkopolskiego,
   oraz drogą oficjalną (platforma ePUAP, Emp@tia) przesyła kopię dowodu wpłaty należności przez urząd skarbowy wraz z potwierdzeniem informacji przekazanych drogą elektroniczną.

Ze względu na ochronę danych osobowych w wiadomościach wysyłanych na adres naleznosci@poznan.uw.gov.pl i dotyczących konkretnego zobowiązanego wskazywać należy wyłącznie jego NAZWISKO, do wiadomości nie należy załączać niezabezpieczonych plików zawierających dane osobowe (np. numer PESEL), w tym skanów przelewów bankowych.

Autor: Katarzyna Jordanow
Data utworzenia: 03.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2018 - 11:01
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 25.04.2022 - 12:46