Zwrot na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Wojewodę Wielkopolskiego

Urząd skarbowy przekazuje na rachunek bankowy OPS wyegzekwowaną należność (tj. należność główną, odsetki i koszty upomnienia pomniejszone o potrącone koszty postępowania egzekucyjnego) wskazując potrąconą kwotę kosztów postępowania egzekucyjnego:

 1. OPS niezwłocznie informuje Wojewodę Wielkopolskiego o zwrocie należności drogą elektroniczną na adres: naleznosci@poznan.uw.gov.pl:
  • temat e-maila: TW nr WUW-KS-.../……,
  • treść e-maila: informacja o zwrocie należności, nr tytułu wykonawczego WUW-KS-.../….., data otrzymania zwrotu, kwota należności głównej, kwota odsetek, koszty upomnienia, koszty postępowania egzekucyjnego,
   oraz drogą oficjalną (za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP) na adres Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przesyła kopię dowodu wpłaty należności przez urząd skarbowy wraz z potwierdzeniem informacji przekazanych drogą elektroniczną;
 2. OPS przekazuje należność na rachunek bankowy gminy;
 3. gmina przekazuje należność na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w NBP O/O Poznań:
  • należność główna: 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000,
  • odsetki: 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000,
  • koszty upomnienia: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000,
  • tytułem: odpowiednia klasyfikacja budżetowa.

Ze względu na ochronę danych osobowych w wiadomościach wysyłanych na adres naleznosci@poznan.uw.gov.pl i dotyczących konkretnego zobowiązanego wskazywać należy wyłącznie jego NAZWISKO, do wiadomości nie należy załączać niezabezpieczonych plików zawierających dane osobowe (np. numer PESEL), w tym skanów przelewów bankowych.

Autor: Anna Napierała
Data utworzenia: 03.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2018 - 11:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.12.2018 - 11:40