Informacje dla organów właściwych gmin

Tryb zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Nienależnie pobrane świadczenia (należność główna oraz odsetki ustawowe za opóźnienie), podlegają zwrotowi przez zobowiązanego na rachunek bankowy organu właściwego gminy niezwłocznie po terminie, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń stała się ostateczna.

Informację o terminie, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń stała się ostateczna, można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres naleznosci@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail). W treści wiadomości należy wskazać numer decyzji oraz sprawy.

Organ właściwy gminy (dalej „OPS”) powinien niezwłocznie poinformować Wojewodę Wielkopolskiego za pośrednictwem Emp@tii o każdej wpłacie na poczet nienależnie pobranych świadczeń otrzymanej od dłużnika, z instytucji zagranicznej, od urzędu skarbowego, od komornika sądowego, od ZUS (wskutek potrącenia), wynikającej z potrącenia dokonanego przez OPS, poprzez odesłanie kompletnie wypełnionego formularza.

Formularz należy uzupełnić dla każdej decyzji Wojewody Wielkopolskiego osobno, narastająco.

Potrącanie nienależnie pobranych świadczeń (należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie) z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych lub zasiłków dla opiekunów, zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i interpretacją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyrażoną w piśmie DSR-IV.820.596.2016.AW z lipca 2016 r.  oraz art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

  • powinno być stosowane przez organ właściwy gminy w każdej sytuacji, gdy decyzja w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń jest ostateczna i zobowiązany nie uregulował należności lub uregulował ją częściowo, np. wyłącznie w zakresie należności głównej z pominięciem odsetek ustawowych za opóźnienie;
  • jest czynnością materialno-techniczną niewymagającą zgody zobowiązanego, ani wydawania decyzji w sprawie potrącenia, a złożenie do wojewody wniosku o udzielenie ulgi w spłacie nie wstrzymuje potrącenia należności z bieżąco wypłacanych świadczeń (do chwili rozpatrzenia przedmiotowego wniosku).

Ponadto zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (syg. DSZ-III.4320.90. 2022.MD z 18.08.2022 r.) OPS występuje do ZUS o dokonanie potrącenia nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanego świadczenia wychowawczego.

Informację o wszczęciu procedury potrącenia / wystąpieniu do ZUS z wnioskiem o uruchomienie procedury potrącenia należy niezwłocznie przekazać za pośrednictwem Empatii do Wojewody Wielkopolskiego.

Kontakt w zakresie nienależnie pobranych świadczeń

Wątpliwości lub pytania dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i/lub  świadczenia wychowawczego można kierować drogą elektroniczną na adres naleznosci@poznan.uw.gov.pl .

Ze względu na ochronę danych osobowych w wiadomościach wskazywać należy wyłącznie NAZWISKO zobowiązanego, do wiadomości nie należy załączać niezabezpieczonych plików zawierających dane osobowe (np. numer PESEL), w tym skanów przelewów bankowych.

Autor: Agata Ruszkiewicz
Data utworzenia: 30.11.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.11.2018 - 07:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.01.2024 - 10:23