Informacje dla organów właściwych gmin

Tryb zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Nienależnie pobrane świadczenia (należność główna oraz odsetki ustawowe za opóźnienie), podlegają zwrotowi przez zobowiązanego na rachunek bankowy organu właściwego gminy niezwłocznie po terminie, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń stała się ostateczna. W procesie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegających koordynacji, organy właściwe gmin przy dokonywaniu zwrotu spłaconej należności do budżetu państwa stosować powinny jeden z poniższych trybów:

Potrącanie nienależnie pobranych świadczeń (należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie) z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego  lub zasiłków dla opiekunów, zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i interpretacją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyrażoną w piśmie DSR-IV.820.596.2016.AW z lipca 2016 r.  oraz art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

  • powinno być stosowane przez organ właściwy gminy w każdej sytuacji, gdy decyzja w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń jest ostateczna i zobowiązany nie uregulował należności lub uregulował ją częściowo, np. wyłącznie w zakresie należności głównej z pominięciem odsetek ustawowych za opóźnienie;
  • jest czynnością materialno-techniczną niewymagającą zgody zobowiązanego, ani wydawania decyzji w sprawie potrącenia, a złożenie do wojewody wniosku o udzielenie ulgi w spłacie nie wstrzymuje potrącenia należności z bieżąco wypłacanych świadczeń (do chwili rozpatrzenia przedmiotowego wniosku).

Kontakt w zakresie nienależnie pobranych świadczeń

Wątpliwości lub pytania dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i/lub  świadczenia wychowawczego można kierować drogą elektroniczną na adres naleznosci@poznan.uw.gov.pl .

Ze względu na ochronę danych osobowych w wiadomościach wskazywać należy wyłącznie NAZWISKO zobowiązanego, do wiadomości nie należy załączać niezabezpieczonych plików zawierających dane osobowe (np. numer PESEL), w tym skanów przelewów bankowych.

Autor: Anna Napierała
Data utworzenia: 30.11.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.11.2018 - 07:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.12.2018 - 12:32