Zwrot na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego

 1. Zobowiązany, na podstawie decyzji  o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń podlegających koordynacji, która stała się ostateczna, niezwłocznie przekazuje należność (tj. należność główną wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie) na rachunek bankowy organu właściwego gminy (dalej „OPS”);
  1. OPS przekazuje należność na rachunek bankowy gminy;
  2. gmina przekazuje należność na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w NBP O/O Poznań:
   • należność główna: 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000,
   • odsetki: 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000,
   • tytułem: odpowiednia klasyfikacja budżetowa
  3. OPS niezwłocznie informuje Wojewodę Wielkopolskiego o zwrocie należności drogą elektroniczną na adres: naleznosci@poznan.uw.gov.pl:
   • temat e-maila: decyzja nr ZZ…, zwrot,
   • treść e-maila: informacja o zwrocie należności, decyzja nr ZZ…, sprawa nr KS-……, data otrzymania zwrotu, kwota należności głównej, kwota odsetek, data oraz kwota przelewu na rachunek bankowy / rachunki bankowe Wojewody Wielkopolskiego;
    oraz drogą oficjalną (platforma ePUAP, Emp@tia) przesyła kopię dowodu wpłaty należności przez zobowiązanego wraz z potwierdzeniem informacji przekazanych drogą elektroniczną;
 2. W przypadku, gdy zobowiązany nie dokonał zwrotu należności i pobiera obecnie świadczenia:
  1. OPS rozpoczyna procedurę potrącania nienależnie pobranych świadczeń (należność główna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie) z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego lub zasiłków dla opiekunów oraz niezwłocznie informuje Wojewodę Wielkopolskiego o rozpoczęciu procedury potrącania należności drogą elektroniczną na adres: naleznosci@poznan.uw.gov.pl:
   • temat e-maila: decyzja nr ZZ…, rozpoczęcie potrącania należności,
   • treść e-maila: informacja o rozpoczęciu procedury potrącania nienależnie pobranych świadczeń, decyzja nr ZZ…, sprawa nr KS-….… przewidywany harmonogram potrącania należności;
  2. OPS przekazuje należność na rachunek bankowy gminy;
  3. gmina przekazuje należność na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w NBP O/O Poznań:
   • należność główna: 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000,
   • odsetki: 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000,
   • tytułem:  odpowiednia klasyfikacja budżetowa;
  4. OPS niezwłocznie informuje Wojewodę Wielkopolskiego o zakończeniu procedury potrącania należności drogą elektroniczną na adres: naleznosci@poznan.uw.gov.pl:
   • temat e-maila: decyzja nr ZZ…, zakończenie potrącania należności,
   • treść e-maila: informacja o zakończeniu procedury potrącania nienależnie pobranych świadczeń z uwagi na całkowitą spłatę zadłużenia lub informacja o braku dalszej możliwości potrącania nienależnie pobranych świadczeń (częściowa spłata należności przy braku dalszej bieżącej wypłaty świadczeń), decyzja nr ZZ…, sprawa nr KS-……, data potrącenia, kwota należności głównej, kwota odsetek, data oraz kwota przelewu na rachunek bankowy / rachunki bankowe Wojewody Wielkopolskiego;
    oraz drogą oficjalną (platforma ePUAP, Emp@tia) przesyła harmonogram dokonanych potrąceń wraz z potwierdzeniem informacji przekazanych drogą elektroniczną.
 3. W przypadku, gdy zobowiązany nie dokonał zwrotu należności w terminie 1 miesiąca od dnia daty wydania decyzji,  która stała się ostateczna, oraz nie pobiera obecnie świadczeń, OPS niezwłocznie informuje Wojewodę Wielkopolskiego o braku zwrotu należności drogą elektroniczną na adres: naleznosci@poznan.uw.gov.pl:
  • temat e-maila: decyzja nr ZZ…, brak zwrotu,
  • treść e-maila: informacja o braku zwrotu należności, decyzja nr ZZ…, sprawa nr KS-…….

Informację o terminie, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń stała się ostateczna, można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres naleznosci@poznan.uw.gov.pl. W treści wiadomości należy wskazać numer decyzji oraz sprawy.

Ze względu na ochronę danych osobowych w wiadomościach wysyłanych na adres naleznosci@poznan.uw.gov.pl i dotyczących konkretnego zobowiązanego wskazywać należy wyłącznie jego NAZWISKO, do wiadomości nie należy załączać niezabezpieczonych plików zawierających dane osobowe (np. numer PESEL), w tym skanów przelewów bankowych.

Autor: Katarzyna Jordanow
Data utworzenia: 03.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.12.2018 - 11:16
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 25.04.2022 - 12:40