Składanie wniosku o paszport

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie paszportu?

 1. Dokument paszportowy wydaje się na wniosek.
 2. Wniosek o wydanie paszportu składa się do dowolnego wojewody lub konsula. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli przemawia za tym ważny interes państwa, wniosek o wydanie paszportu może zostać złożony do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 3. Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie do 12. roku życia można złożyć przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) – usługa dostępna od 31 marca 2023 r.
 4. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 10 lokalizacji paszportowych.

Kto może złożyć wniosek o wydanie paszportu?

 1. Prawo do posiadania dokumentu paszportowego przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu. Obywatel polski może posiadać jeden ważny dokument paszportowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.
 4. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie paszportowym.
 5. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 5 lat, lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest wymagana obecność tej osoby.

Jak złożę wniosek o wydanie paszportu?

 1. Wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego osobie do 12. roku życia można złożyć przy użyciu usługi na portalu www.gov.pl.
 2. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w formie dokumentu elektronicznego, wypełnianego przez organ paszportowy, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu (wnioskodawca nie wypełnia wniosku w postaci papierowej).
 3. Organ paszportowy wypełnia wniosek na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL.
 4. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu, podpis składa się na wydruku wniosku o wydanie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej.
 5. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę wniosek opatruje się adnotacją o przyczynie braku tego podpisu.
 6. Podczas składania wniosku o wydanie paszportu pobiera się odciski palców od osoby, której ma być wydany paszport z wyłączeniem osób:
  • które nie ukończyły 12. roku życia;
  • od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 7. Organ paszportowy, przyjmując wniosek o wydanie paszportu wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku, które zawiera:
  • imię (imiona) i nazwisko osoby, której ma być wydany dokument paszportowy;
  • datę złożenia wniosku;
  • numer wniosku, jeżeli został nadany podczas składania wniosku;
  • informacje o organie wydającym dokument paszportowy i o miejscu jego odbioru.
 8. Organ paszportowy informuje wnioskodawcę na piśmie utrwalonym w postaci papierowej o nieprzyjęciu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, gdy:
  • nie przedłożono fotografii spełniającej wymagania określone dla dokumentu paszportowego;
  • nie przedłożono wydanego przez sąd dokumentu potwierdzającego uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora;
  • osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia odcisków palców, jeżeli złożenie odcisków palców jest wymagane;
  • osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia podpisu, jeżeli podpis jest wymagany.

Jakie elementy zawiera wniosek o wydanie paszportu?

 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego zawiera:
  • dane osoby, której ma być wydany dokument paszportowy: nazwisko, imię (imiona), datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL;
  • odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 12. roku życia lub która nie może złożyć podpisu, lub informację o jego braku;
  • imiona, nazwiska, rodzaje, serie i numery posiadanych dokumentów tożsamości, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, oraz podpisy obecnych przy składaniu wniosku matki lub ojca, opiekunów prawnych albo kuratora, wyrażających zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • adres do korespondencji wnioskodawcy;
  • oświadczenie o prawdziwości podanych danych, oraz klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";
  • podpis wnioskodawcy;
  • adnotacje urzędowe.
 2. Osoba składająca wniosek może podać numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej w celu przekazania ich do Rejestru Danych Kontaktowych osób fizycznych.
 3. Oświadczenie o prawdziwości podanych danych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, a zawarta w nich klauzula zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jakie dokumenty przedkładam przy składaniu wniosku o wydanie paszportu?

 1. Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, wnioskodawca przedkłada:
  • ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany;
  • w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności, ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany, osoby, dla której ma być wydany dokument paszportowy;
  • fotografię osoby, której ma być wydany dokument paszportowy;
  • dowód uiszczenia opłaty;
  • dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z obniżonej opłaty za paszport albo zwolnienia z opłaty za paszport, z wyjątkiem osób małoletnich, tj. do  18. roku życia;
  • wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora;
  • odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny - w przypadku osób przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którym nie nadano numeru PESEL, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy.
 2. Organ paszportowy:
  • dokonuje odwzorowania cyfrowego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej związanego z wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego, dokumentem paszportowym, ograniczeniem prawa do posiadania dokumentu paszportowego oraz wprowadza to odwzorowanie do Rejestru Dokumentów Paszportowych;
  • zwraca wnioskodawcy przedłożony przez niego dokument, po sporządzeniu jego odwzorowania cyfrowego.

Jaką fotografię przedkładam wnioskując o paszport?

 1. Fotografia przedkładana do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego ma wymiary 35 x 45 mm, jest wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, ma dobrą ostrość oraz odwzorowuje naturalny kolor skóry; obejmuje wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; przedstawia osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedla w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.
 2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
 3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
 4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami.
 5. Osoba z wadą narządu wzroku może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku przedkłada się również orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 6. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku przedkłada się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Fotografia dziecka do 5. roku życia, osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w pkt. 3, może nie spełniać tych wymogów.
 8. W innych niż wymienione w pkt. 6 przypadkach osoba może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub wypadku.

Ile zapłacę za wydanie paszportu?

 1. Paszporty oraz paszporty tymczasowe wydaje się odpłatnie.
 2. Wysokość opłaty paszportowej zależy od rodzaju dokumentu paszportowego oraz przysługujących zwolnień lub ulg.
 3. Składając wniosek o paszport należy udokumentować uprawnienie do zwolnienia lub ulgi w opłacie paszportowej za wyjątkiem małoletnich do 18. roku zycia. Po złożeniu wniosku o dokument paszportowy wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku zbiegu dwóch lub więcej uprawnień do zwolnienia lub obniżenia opłaty paszportowej, przysługuje tylko jedno uprawnienie.
Rodzaj dokumentu paszportowego Opłata
Paszport (brak zwolnienia z opłaty i ulgi w opłacie) 140 zł
Paszport tymczasowy 30 zł
Drugi paszport 280 zł
Zwolnienia z opłaty lub ulga w opłacie za paszport Opłata
Osoba, która w dniu złożenia wniosku o paszportu ma ukończone 70 lat 0 zł
Osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym lub korzystająca z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli jej wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji; 0 zł
Osoba, która składa wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy; 0 zł
Żołnierz wyznaczony lub skierowany do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierza zawodowego; 0 zł
Osoba, która dysponuje prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego; 0 zł
Członek rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny - osoba małoletnia do 12. roku życia; 15 zł
Osoba małoletnia do 12. roku życia; 30 zł
Członek rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny - uczeń lub student do 25. roku życia lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek; 35 zł
Osoba małoletnia między 12. a 18. rokiem życia; 70 zł
Uczeń lub student między 18. a 26. rokiem życia; 70 zł
Członek rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny - rodzic i jego małżonek, a także rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka; 70 zł
Emeryt i rencista w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub współmałżonek tych osób pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu; 70 zł
Osoba mająca ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej; 70 zł
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub współmałżonek tych osób pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu; 70 zł
Osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym lub korzystająca z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 70 zł
Osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów; 70 zł
Kombatant i inna osoba, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 70 zl
Osoba posiadająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; 70 zł

Osoba, która:

 • świadczyła pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
 • nie wykonywała pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,
 • została pozbawiona możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
70 zł
Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową 70 zł
Strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej lub osoba, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych; 70 zł
Ochotnik pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego 70 zł
Weteran poszkodowany w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; 70 zł

Jak zapłacę za wydanie paszportu?

 1. We wszystkich lokalizacjach paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego istnieje możliwość uiszczenia opłaty paszportowej kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta.
 2. W żadnej lokalizacji paszportowej na terenie województwa wielkopolskiego nie ma możliwości uiszczenia opłaty paszportowej gotówką.
 3. Składając wniosek w jednej z lokalizacji paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego opłatę paszportową można uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nr 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000.
 4. W przypadku dokonywania opłaty paszportowej przelewem w tytule przelewu należy wpisać:
  • jeśli płatność dotyczy jednego wniosku o paszport - „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”;
  • jeśli płatność dotyczy kilku wniosków o paszport -„Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty”.
 5. We wszystkich 10 lokalizacjach paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego dostępny jest  druk opłaty paszportowej . Na druku w polu „tytułem cd.” należy wpisać:
  • jeśli płatność dotyczy jednego wniosku o paszport - imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek;
  • jeśli płatność dotyczy kilku wniosków o paszport - imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty.

Jak potwierdza się tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy lub osoby, której ma być wydany paszport?

 1. Organ paszportowy potwierdza tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy lub osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, na podstawie ważnego dokumentu paszportowego lub ważnego dowodu osobistego, o ile został wydany.
 2. Organ paszportowy może potwierdzić tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy lub osoby, której ma być wydany dokument paszportowy na podstawie:
  • danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych,
  • innego ważnego dokumentu zawierającego fotografię.
 3. Organ paszportowy w celu ustalenia tożsamości osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, jej obywatelstwa lub innych danych niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego może żądać podania:
  • nazwiska rodowego oraz poprzednich nazwisk tej osoby, jeżeli były zmieniane;
  • imion, nazwisk i nazwisk rodowych matki i ojca tej osoby.
 4. Organ paszportowy we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego odnotowuje sposób potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa.
 5. Organ paszportowy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby, której ma być wydany dokument paszportowy może żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego przez osobę, której ma być wydany dokument paszportowy, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Jak wyrażę zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych?

 1. Na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia, jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby.
 2. Zgoda nie jest wymagana od matki lub ojca, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej albo których władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie dokumentu paszportowego.
 3. Zgodę wyraża się:
  • na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego z podpisem złożonym za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu;
  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył organ paszportowy lub notariusz. Jeżeli własnoręczność podpisu poświadczył notariusz za granicą, wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille, a do dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego;
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłanym 2 dni przed terminem złożenia wniosku na skrzynkę ePUAP: cya0y842lb/wuweu;
  • przy użyciu usługi dostępnej na portalu www.gov.pl.
 4. Formularz zgody jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie paszportu małoletniemu
 5. W przypadku braku zgodności stanowisk matki i ojca lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego, które przedkłada się do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.
 6. Organ paszportowy może żądać od wnioskodawcy oświadczenia potwierdzającego brak wiedzy w zakresie zmiany stanu prawnego wynikającego z przedłożonego orzeczenia albo wyrażonej zgody wraz z klauzulą o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
 7. Zgoda matki lub ojca na wydanie dokumentu paszportowego oraz orzeczenie sądu rodzinnego stanowią podstawę do wydania jednego dokumentu paszportowego.
 8. W szczególnych przypadkach, jeżeli uzyskanie zgody matki lub ojca jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18. roku życia, przebywającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokument paszportowy może być wydany za zgodą tylko matki albo ojca, o ile przemawia za tym dobro tej osoby.
 9. Tożsamość matki i ojca wyrażających zgodę na wydanie dokumentu paszportowego potwierdza się w sposób przewidziany do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa wnioskodawcy lub osoby, której ma być wydany paszport.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 10:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2023 - 07:07