Składanie wniosku o paszport

Jak i gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie paszportu?

 1. Wniosek składa się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:
  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica lub opiekuna, poświadczoną przez urzędnika paszportowego lub notariusza;
  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun prawny ustanowiony przez sąd.
 2. Obecność osoby małoletniej od 5 roku życia oraz ubezwłasnowolnionej jest wymagana podczas składania wniosku o paszport.
 3. Nie ma możliwości przesłania wniosku o paszport za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną.
 4. Wniosek złożyć można w dowolnym organie paszportowym na terenie kraju lub w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 10 lokalizacji paszportowych.

Jakie dokumenty przedkładam przy składaniu wniosku o wydanie paszportu?

 1. Wypełniony czytelnie drukowanymi literami druk wniosku o paszport:
  • podpis w pkt. 11 wniosku należy złożyć w obecności urzędnika paszportowego przyjmującego wniosek;
  • podając w pkt. 12 wniosku numer telefonu lub adres e-mail wnioskodawca zostanie powiadomiony wiadomością sms lub e-mail o gotowości paszportu do odbioru.
 2. Aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o paszport, fotografia paszportowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 3. Dowód wniesienia opłaty paszportowej.
 4. Dokument uprawniający do ulgi w opłacie paszportowej.
 5. Ważny paszport i ważny dowód osobisty.
 6. Jeśli wniosek dotyczy osoby pełnoletniej:
  • w przypadku ubiegania się o paszport przez osobę, która zawarła związek małżeński za granicą  - umiejscowiony w Polsce odpis aktu małżeństwa (do wglądu);
  • jeżeli wniosek o paszport został złożony z uwagi na zmianę danych i wnioskodawca nie posiada  dowodu osobistego z aktualnymi danymi  - posiadany dowód osobisty, dokument potwierdzający zmianę danych, np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna, prawomocne orzeczenie sądu, oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.
 7. Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej:
  • nr PESEL dziecka;
  • pisemną zgodę obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie paszportu małoletniemu;
  • w przypadku ustanowienia przez sąd opiekunów prawnych małoletniego - prawomocne postanowienie o ich ustanowieniu i zaświadczenie o sprawowaniu opieki (do wglądu);
  • w przypadku śmierci jednego z rodziców małoletniego - odpis aktu zgonu rodzica (do wglądu);
  • w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego - aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego (do wglądu).
 8. Jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przy składaniu wniosku o paszport lub w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa wnioskodawcy, urzędnik paszportowy może żądać przedłożenia odpisu aktu urodzenia lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.
 9. Urzędy stanu cywilnego wydają bezpłatnie odpisy aktów stanu cywilnego na potrzeby spraw paszportowych.

Jak mogę wyrazić zgodę na wydanie paszportu małoletniemu?

 1. Wspólnie przez oboje rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych przy składaniu wniosku o paszport dla małoletniego poprzez złożenie podpisów na wniosku w obecności urzędnika paszportowego przyjmującego wniosek, po przedłożeniu do wglądu ważnych dowodów osobistych i/lub ważnych paszportów.
 2. W przypadku braku możliwości wspólnego złożenia wniosku o paszport dla małoletniego przez oboje rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych, rodzic lub opiekun nieobecny przy składaniu wniosku wyraża odrębnie zgodę :
  • przed urzędnikiem paszportowym lub notariuszem, którzy poświadczają własnoręczność złożonego podpisu, a  rodzic lub opiekun składający wniosek  o paszport dla małoletniego załącza przedmiotową zgodę do wniosku. Jeżeli własnoręczność podpisu poświadczył notariusz za granicą, wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille (odnośnik zewnętrzny), a do dokumentów w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  • na piśmie przedłożonym w formie elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłaną 2 dni przed terminem złożenia wniosku na skrzynkę ePUAP Urzędu (link ePUAP: /cya0y842lb/wuweu).
 3. Wzór zgody jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie paszportu małoletniemu - formularz do pobrania.
 4. W przypadku, gdy prawo decydowania w istotnych sprawach dziecka przysługuje jednemu z rodziców (pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców), bądź brak jest zgodności stanowisk rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych lub nie można uzyskać zgody jednego z nich, wymagane jest przedłożenie prawomocnego orzeczenie sądu opiekuńczego.

Gdzie znajdę druk wniosku o wydanie paszportu?

 1. Druk wniosku można pobrać w dowolnym organie paszportowym na terenie kraju lub w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 10 lokalizacji paszportowych.
 2. Ze względu na konieczność zachowania odpowiednich parametrów technicznych składany wniosek musi być sporządzony na oryginalnym druku pobranym w organie paszportowym.
 3. Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o paszport dla osoby pełnoletniej.
 4. Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o paszport dla osoby małoletniej.

Jak i ile zapłacę za wydanie paszportu?

 1. Składając wniosek w jednej z 10 lokalizacji paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego opłatę należy uiścić przelewem na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nr 70101014690000392231000000.
 2. We wszystkich 10 lokalizacjach paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego dostępny jest druk opłaty paszportowej. Na druku w polu „tytułem cd.” należy wpisać:
  • jeśli płatność dotyczy jednego wniosku o paszport - imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek;
  • jeśli płatność dotyczy kilku wniosków o paszport - imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty.
 3. W przypadku dokonywania opłaty paszportowej za pośrednictwem  płatności internetowej w tytule przelewu należy wpisać:
  • jeśli płatność dotyczy jednego wniosku o paszport - „Opłata paszportowa,  imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek”;
  • jeśli płatność dotyczy kilku wniosków o paszport -„Opłata paszportowa, imię i nazwisko każdej osoby, której dotyczy wniosek, oraz wysokość odpowiedniej opłaty”.
 4. W Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile, TPP w Środzie Wlkp. oraz TPP w Ostrowie Wlkp. istnieje możliwość uiszczenia opłaty kartą płatniczą przy stanowisku obsługi klienta.
 5. W żadnej lokalizacji paszportowej na terenie województwa wielkopolskiego nie ma możliwości uiszczenia opłaty gotówką przy stanowisku obsługi klienta.
 6. W celu skorzystania z opłaty ulgowej, przy składaniu wniosku o paszport należy okazać dokument uprawniający do zniżki (z wyjątkiem 50% ulgi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z tytułu obowiązku szkolnego).

Opłata za paszport dla osób małoletnich

15 zł Dzieci do 13 roku życia uprawnione do 75% ulgi z tytułu posiadania ważnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
30 zł Dzieci do 13 roku życia uprawnione do 50% ulgi z tytułu obowiązku szkolnego.
35 zł Młodzież od 13 do 18 roku życia uprawniona do 75% ulgi z tytułu posiadania ważnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
70 zł Młodzież od 13 do 18 roku życia uprawniona do 50% ulgi z tytułu obowiązku szkolnego.
Opłata za paszport dla osób pełnoletnich
35 zł Osoby od 18 do 25 roku życia uprawnione do 75% ulgi z tytułu posiadania ważnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz legitymacji ucznia lub studenta.
70 zł

Osoby od 18 do 70 roku życia uprawnione do 50% ulgi z tytułu posiadania ważnej legitymacji ucznia, studenta, emeryta, rencisty, kombatanta lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoby powyżej 25 roku życia uprawnione do 50% ulgi z tytułu posiadania ważnej ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych uprawnieni  do 50% ulgi z tytułu pozostawania na wyłącznym utrzymaniu emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych po okazaniu zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

140 zł Osoby od 18 do 70 roku życia.
bez opłaty Osoby, które ukończyły 70 lat.

Opłata za paszport
- zawiniona utrata lub zniszczenie ważnego dokumentu

opłata 
+ 200 %
Osoby małoletnie i pełnoletnie, których ważny paszport uległ zawinionej utracie, w tym kradzieży, lub zniszczeniu.

Opłata za paszport tymczasowy

30 zł Osoby małoletnie i pełnoletnie.

Jak uzyskam zwrot nadpłaconej opłaty paszportowej?

Odstąpienie od złożenia wniosku o dokument paszportowy w lokalizacji paszportowej na terenie województwa wielkopolskiego.

W celu uzyskania zwrotu opłaty paszportowej wniesionej na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu należy:

 1. wypełnić i podpisać:
 2. do wniosku o zwrot opłaty paszportowej załączyć:
  • wydruk potwierdzenia uiszczenia opłaty paszportowej przelewem elektronicznym z konta bankowego, lub
  • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty paszportowej w punkcie pocztowym lub banku;
 3. wniosek o zwrot opłaty paszportowej wraz z załącznikiem:
  • wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
   Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
   Wydział Spraw Obywatelskich,
   al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
   lub
  • wysłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na skrzynkę ePUAP Urzędu: /cya0y842lb/wuweu.
  • przekazać urzędnikowi paszportowemu w jednej z lokalizacji paszportowych  na terenie województwa wielkopolskiego;

Złożenie wniosku o dokument paszportowy w lokalizacji paszportowej na terenie województwa wielkopolskiego przy jednoczesnym wniesieniu za wysokiej opłaty paszportowej.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych osoba ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa:

 • wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego;
 • dowód uiszczenia opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty.
 1. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi z tytułu nadpłaconej opłaty paszportowej ustala urzędnik paszportowy w trakcie przyjmowania wniosku o dokument paszportowy - po okazaniu przez klienta dowodu uiszczenia opłaty paszportowej oraz dokumentu uprawniającego do obniżenia opłaty.
 2. Zwrot nadpłaconej opłaty paszportowej następuje na wniosek klienta składany przy odbiorze paszportu.
 3. Formularz wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty paszportowej udostępniany jest przez urzędnika paszportowego w trakcie przyjmowania wniosku o dokument paszportowy.

Kiedy powinienem wymienić paszport? 

 1. W przypadku zmiany danych zamieszczonych w paszporcie, np. z powodu zmiany nazwiska lub imienia, o wymianę dokumentu należy wystąpić niezwłocznie, posiadany paszport traci ważność po upływie 60 dni od zmiany danych. Jeżeli wniosek o nowy paszport zostanie złożony w terminie do 30 dni od zmiany danych, opłata paszportowa zostanie pomniejszona o kwotę należną za „pełne, niewykorzystane lata ważności wymienianego paszportu”.
 2. W przypadku zmiany wyglądu uniemożliwiającej identyfikację posiadacza paszportu. Opłata paszportowa zostanie pomniejszona o kwotę należną za „pełne, niewykorzystane lata ważności wymienianego paszportu”.
 3. W przypadku zniszczenia lub utraty paszportu.
 4. W przypadku utraty ważności posiadanego paszportu.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.05.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.05.2020 - 10:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.09.2022 - 14:08