Informacje podstawowe

  1. Dokument paszportowy jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy oraz potwierdzającym obywatelstwo polskie i tożsamość posiadacza. Stanowi on własność Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Prawo do posiadania dokumentu paszportowego przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu.
  3. Paszport wydany osobie:
    • która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania,
    • która nie ukończyła 12. roku życia, przez 5 lat od daty jego wydania.
  4. Paszporty oraz paszporty tymczasowe wydaje się odpłatnie.
  5. Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wniesiona opłata za paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi.
  6. Dokument paszportowy unieważnia się w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym dotyczących osoby: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, płci oraz numer PESEL po upływie 120 dni od dnia dokonania zmiany w rejestrze PESEL.

Wydawane od 2009 roku paszporty są dokumentami biometrycznymi

Główna strona paszportu ze zdjęciem i danymi

Autor: Anna Mistrzak
Data utworzenia: 16.04.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 16.04.2024 - 11:14
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 17.04.2024 - 10:45