Oświadczenie wojewody wielkopolskiego w sprawie sposobu zagospodarowania budynku dawnego Dworca PKP w Poznaniu

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przychylając się do wniosków poznańskich środowisk obywatelskich postanowił o wzięciu udziału w spotkaniu mającym charakter konsultacji społecznych w sprawie sposobu zagospodarowania dawnego budynku Dworca Głównego w Poznaniu.

Inwestycja ma zostać przeprowadzona przez PKP S.A. z udziałem partnera prywatnego.

W ramach prezentowanej koncepcji zagospodarowania terenu planuje się połączenie funkcji związanej z obsługą pasażerów w budynku dawnego Dworca z funkcją komercyjną biurowo-hotelową na pozostałej części terenu. Przy uwzględnieniu obecnego porządku prawnego organem właściwym do wydania decyzji lokalizacyjnej – z uwagi na status tzw. terenu zamkniętego – jest wojewoda.

W trakcie spotkania strona społeczna wyraziła postulat konieczności ukierunkowania inwestycji na przywrócenie w budynku dawnego Dworca funkcji obsługi podróżnych. Wyrażano zaniepokojenie możliwością wystąpienia sytuacji, w której cele komercyjne przedsięwzięcia zdominują cele publiczne. Przypomniano w tym zakresie doświadczenia związane z budową nowego dworca, krytycznie ocenianego przez mieszkańców Poznania i Wielkopolski. W ocenie uczestników spotkania koniecznym jest zachowanie w budynku ogólnodostępnej przestrzeni publicznej uwzględniającej szczególne położenie nieruchomości – w centralnym miejscu poznańskiego węzła kolejowego. Wskazywano także na konieczność przykrycia zadaszeniem peronów 4-6, potrzebę całościowego rozwiązania układu komunikacyjnego oraz budowy kładki zapewniającej powiązanie z dworcem Poznań Zachód, a także konieczność budowy dojazdu od strony południowej, czyli tzw. wolnych torów.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ze zrozumieniem przyjął wyrażane przez partnerów społecznych opinie. Wojewoda zapewnił zebranych, iż kierowana przez niego terenowa administracja rządowa podejmie wszelkie niezbędne działania celem uwzględnienia w prowadzonym zamierzeniu inwestycyjnym szczególnego charakteru budynku dawnego Dworca z uwzględnieniem jego podstawowej funkcji polegającej na obsłudze ruchu pasażerskiego. Ze względu na strategiczne znaczenie tego miejsca wojewoda wielkopolski podkreślił, że będzie zwracał szczególną uwagę na spełnienie przez Inwestora wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Należy dodać, iż wojewoda wielkopolski zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka z prośbą o objęcie swoim szczególnym nadzorem planowanej przez spółkę Polskie Koleje Państwowe S.A. inwestycji. Wojewoda spotkał się także z Członkiem Zarządu PKP S.A. Panem Michałem Beimem, zaangażowanym w sprawę przywrócenia funkcji dawnego Dworca.

Wojewoda wielkopolski z uwagi na zainteresowanie Wielkopolan planowaną inwestycją, będzie na bieżąco przekazywał opinii publicznej informacje na temat czynności podejmowanych w tej sprawie. 

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 22.06.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.03.2018 - 09:02