Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołaniasortuj malejąco Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 29.04.2015 Wydział Polityki Społecznej Tak
Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan 30.04.2015 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Zespół Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim 24.02.2016 Gabinet Wojewody Nie
Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków 13.04.2016 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Rada Rodziny 01.06.2016 Wydział Polityki Społecznej Nie
Zespół dokonujący oceny wniosków złożonych o przyznanie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 06.03.2017 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim 09.06.2017 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Zespół do spraw realizacji projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” 05.10.2017 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie
Wojewódzka Rada Konsultacyjna do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych 30.11.2017 Gabinet Wojewody Tak

Strony