Przedsiębiorstwa społeczne

Bezpośrednie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8541 431, 61 8541 240, 61 8541 758 oraz 693 960 657 oraz e-mail: rynekpracy@poznan.uw.gov.pl, cis@poznan.uw.gov.pl, ps@poznan.uw.gov.pl.

Zakres zadań

Decyzje w sprawie nadania, zmiany lub utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Przyjmowanie corocznych sprawozdań przedsiębiorstw społecznych.

Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Aleja Niepodległości 16/18 (Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy) w godz. 7.30-15.30. tel.: 61 854 12 40,

Tworzenie, organizacje i funkcjonowanie Przedsiębiorstw Społecznych określa ustawa o ekonomii społecznej z dnia 05 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1812).

Wniosek o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa.

Wniosek powinien zawierać informacje:

  • nazwa i forma prawna podmiotu,
  • adres siedziby i miejsce wykonywanej działalności
  • numer NIP, REGON i KRS lub numer z innej ewidencji
  • określenie celu działalności podmiotu (o którym mowa w art. 5 ustawy),
  • planowany przedmiot dominującej działalności

Kserokopie w/w dokumentów załączonych do wniosku winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu składającego.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142). Opłata wynosi 10 zł. Opłatę wnosi się do Urzędu Miasta Poznania, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. W tytule należy wskazać: Opłata od wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Terminy załatwienia sprawy przewidziane są przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.).

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje na wniosek podmiotu ekonomii społecznej albo jednostki tworzącej podmiot ekonomii społecznej, w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo tej jednostki.

Decyzję w sprawie nadania statusu przedsiębiorstwa społecznego doręcza się stronie za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji wojewody do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Obowiązki ustawowe przedsiębiorstwa społecznego:

Przedsiębiorstwo społeczne sporządza roczne sprawozdania merytoryczne, przekazuje do właściwego wojewody nie później niż do dnia 31 marca następującego po roku, za który jest składane to sprawozdanie. Sprawozdanie merytoryczne przekazywane jest do wojewody elektronicznie.

Działania Wojewody w trybie czynności nadzorczych

Wojewoda może zarządzić w przedsiębiorstwie społecznym kontrolę z urzędu lub na wniosek innego organu administracji publicznej w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-10.

Nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa społecznego w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-10, sprawuje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa społecznego.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi elektroniczny wykaz przedsiębiorstw społecznych i udostępnia go na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lista przedsiębiorstw społecznych znajduje się na stronie https://rjps.mpips.gov.pl

 

Logo Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, flaga RP i flaga UE

Autor: Jolanta Ott Kozeńska
Data utworzenia: 14.11.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.11.2022 - 11:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.12.2023 - 10:51