Zakłady Pracy Chronionej i Zakłady Aktywności Zawodowej

Nadanie, zmiana, utrata statusu zakładu pracy chronionej lub statusu zakładu aktywności zawodowej

Bezpośrednie informacje można uzyskać pod numerem tel.: 61 8541 431  i 61 8541 240 oraz email: rynekpracy@poznan.uw.gov.pl i ps@poznan.uw.gov.pl

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej  lub zakładu aktywności zawodowej następuje w drodze decyzji administracyjnej na czas nieoznaczony.

Wniosek o nadanie statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej należy złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ( Wydział Polityki Społecznej) w godzinach: 7.00 -- 15.30
Aby uzyskać status zakładu pracy chronionej pracodawca winien:

 1. udokumentować 12 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudniając nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat czasu pracy ,
 2. utrzymywać przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku posiadanie określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszący: co najmniej 50%, a w tym 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo: co najmniej 30% winny stanowić osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 3. udokumentować, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy winny: odpowiadać przepisom  i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich , a także jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Okoliczności powyższe stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy właściwa ze względu na miejsce prowadzenia działalności

Wymagane dokumenty:

Wniosek adresowany do Wojewody winien zawierać:

 1. dokładną nazwę i adres zakładu - informację o prowadzonej działalności gospodarczej
 2. tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych - za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, w rozbiciu na każdy dzień miesiąca, (tabele powinny zawierać dane o liczbie osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, oraz w tym osób niepełnosprawnych z znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzającej, że pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 4. dokumentację potwierdzającą zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej , poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym, uprawnienia do wykonywania zawodu ( w przypadku zatrudnienia pielęgniarki, zezwolenie wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywanie praktyki - Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, w przypadku zatrudnienia lekarza - zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza wydane przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską). Opieka doraźna winna być zapewniona w miejscu i czasie nie zatrudniania w danej placówce osób niepełnosprawnych;
 5. oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarcze ( wskazanie adresów miejsc prowadzenia działalności);
 6. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub postanowienie sądu rejonowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do KRS - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 7. kopię zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON;
 8. kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP.

Kserokopie w/w dokumentów załączonych do wniosku winny zostać potwierdzone za zgodność z  oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Terminy załatwienia sprawy przewidziane są przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz 735 t.j.)  w terminie 30 dni od dnia zgromadzenia całej dokumentacji.
Rozstrzygnięcie merytoryczne wniosku następuje w formie decyzji administracyjnej , która zostanie doręczona stronie za potwierdzeniem odbioru./

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Wojewody wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia  decyzji . W trakcie  biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Strona  może zrzec się  prawa  do wniesienia  wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem  doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku  o ponowne  rozpatrzenie sprawy,  decyzja staje się prawomocna i ostateczna. Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne  rozpatrzenie  sprawy może wnieść do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu  skargę na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w terminie 30 dni od  dnia doręczenia decyzji. Skargę wnosi się  za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Podstawa prawna:

art. 28  oraz  art. 29  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2021 r.  poz .573)

Autor: Jolanta Ott-Kozeńska
Data utworzenia: 25.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.04.2019 - 14:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.12.2022 - 11:36