Zakłady Pracy Chronionej i Zakłady Aktywności Zawodowej

Nadanie, zmiana, utrata statusu zakładu pracy chronionej lub statusu zakładu aktywności zawodowej

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej  lub zakładu aktywności zawodowej następuje w drodze decyzji administracyjnej na czas nieoznaczony.

Wniosek o nadanie statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej należy złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ( Wydział Polityki Społecznej)  w godzinach: 7.00 -- 15.30
Aby uzyskać status zakładu pracy chronionej pracodawca winien:

 1. udokumentować 12 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudniając nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat czasu pracy ,
 2. utrzymywać przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku posiadanie określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszący: co najmniej 50%,                a w tym 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo: co najmniej 30% winny stanowić osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 3. udokumentować, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy winny: odpowiadać przepisom  i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich , a także jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Okoliczności powyższe stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy właściwa ze względu na miejsce prowadzenia działalności

Wymagane dokumenty:

Wniosek adresowany do Wojewody winien zawierać:

 1. dokładną nazwę i adres zakładu - informację o prowadzonej działalności gospodarczej
 2. tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych - za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, w rozbiciu na każdy dzień miesiąca, (tabele powinny zawierać dane o liczbie osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, oraz w tym osób niepełnosprawnych z znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzającej, że pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 4. Dokumentację potwierdzającą zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej , poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym, uprawnienia do wykonywania zawodu ( w przypadku zatrudnienia pielęgniarki, zezwolenie wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywanie praktyki - Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, w przypadku zatrudnienia lekarza - zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza wydane przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską).
 5. Opieka doraźna winna być zapewniona w miejscu i czasie nie zatrudniania w danej placówce osób niepełnosprawnych ­
 6. Oświadczenie pracodawcy o miejscach prowadzenia działalności gospodarcze ( wskazanie adresów miejsc prowadzenia działalności)
 7. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub postanowienie sądu rejonowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do KRS - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
 8. Kopię zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON.
 9. kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru NIP.

Kserokopie w/w dokumentów załączonych do wniosku winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Terminy załatwienia sprawy przewidziane są przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2018 r.  poz. 2096)  w terminie 30 dni od dnia zgromadzenia całej dokumentacji.
Rozstrzygnięcie merytoryczne wniosku następuje w formie decyzji administracyjnej , która zostanie doręczona stronie za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody do Ministra Pracy Polityki Społecznej, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 30 dni.

Podstawa prawna:

art. 28  oraz  art. 29  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U  2018 r. poz.511.).

Autor: Jolanta Ott-Kozeńska
Data utworzenia: 25.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.04.2019 - 14:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.05.2019 - 11:29