Centra Integracji Społecznej

Bezpośrednie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 693 960 657 i 61 8541 431 i 61 8541 431 oraz  email: rynekpracy@poznan.uw.gov.pl i ps@poznan.uw.gov.pl i cis@poznan.uw.gov.pl

Zakres zadań:

 Decyzje w  sprawie nadania, zmiany lub utraty statusu centrów integracji społecznej

 Przyjmowanie corocznych sprawozdań centrów integracji społecznej

Wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej  należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Aleja Niepodległości 16/18  ( Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy)  w godz. 7.30-15.30. tel.: 61854 12 40, fax: 61 854 15 44.

Tworzenie, organizacje i funkcjonowanie Centów Integracji Społecznej określa ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. z 2020  r., poz. 176).

Wniosek o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę instytucji tworzącej Centrum;
 • informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;
 • przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;
 • planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
 • program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
 • przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
 • planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;
 • dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum;
 • dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;
 • dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;
 • dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum;
 • dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • projekt regulaminu Centrum;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum;
 • opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat;
 • akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Kserokopie w/w dokumentów załączonych do wniosku winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu składającego.

Terminy załatwienia sprawy przewidziane są przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.z 2021 r. poz 735 t.j.).

Status Centrum nadaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania Centrum,  w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 4 ww. ustawy.

Status Centrum nadaje się na okres 5 lat.

Decyzję w sprawie nadania statusu Centrum doręcza się stronie za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem organu I instancji.

Obowiązki ustawowe Centrów Integracji Społecznej:

Przedstawienie corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący związanych z wykonywaniem usług, o których mowa w  art. 3 ust. 1, oraz informację o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4 ww. ustawy.

Działania Wojewody w trybie czynności nadzorczych:

W przypadku nierealizowania przez Centrum założeń przyjętych we wniosku o nadanie statusu CIS w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie usług CIS lub w razie stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń finansowych przewidzianych ustawą, mających wpływ na wynik finansowy, wojewoda wydaje decyzję o utracie statusu Centrum z urzędu lub na wniosek marszałka województwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przyznających dotacje Centrum lub instytucji tworzącej Centrum.

Rejestr Centrów Integracji Społecznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej; Wydział Polityki Społecznej –  w zakładce: Rejestry i wykazy.

Autor: Jolanta Ott-Kozeńska, Robert Semmler
Data utworzenia: 25.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.04.2019 - 14:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.12.2022 - 11:33