Kluby Integracji Społecznej

Bezpośrednie informacje można uzyskać pod numerem tel:  693 960 657 i 61 8541 431 i 61 8541 240, oraz email: rynekpracy@poznan.uw.gov.pl  i ps@poznan.uw.gov.pl

Na mocy art. 18 a ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2020 r., poz. 176) Wojewoda prowadzi rejestr Klubów Integracji Społecznej działających na terenie województwa. Podmiot prowadzący Klub Integracji Społecznej dokonuje zgłoszenia takiego Klubu na odpowiednim formularzu, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 30 kwietnia 2012 r.  w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru  Klubów Integracji Społecznej (Dz. U. 2012r., nr 513). Podmiot zgłaszający Klub Integracji Społecznej do rejestru jest obowiązany dołączyć do zgłoszenia kopię aktu o utworzeniu Klubu Integracji Społecznej.

Podmiot prowadzący Klub Integracji Społecznej, zobowiązany jest w przypadku zaprzestania jego prowadzenia do zgłoszenia tego faktu Wojewodzie, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia Klubu Integracji Społecznej. W przypadku stwierdzenia przez Wojewodę zaprzestania prowadzenia Klubu Integracji Społecznej lub dokonania zgłoszenia zaprzestania działania takiego Klubu, Wojewoda wykreśla Klub Integracji Społecznej z rejestru.

Aktualny Rejestr Klubów Integracji Społecznej znajduje się w zakładce’ „Rejestry i wykazy” Wydziału Polityki Społecznej

Autor: Jolanta Ott Kozeńska, Robert Semmler
Data utworzenia: 25.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.04.2019 - 14:18
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.12.2022 - 11:34