Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim Tak
Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 09.02.2024 Wydział Polityki Społecznej Tak
Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych 27.06.2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków 13.04.2016 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 01.07.2020 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Zespół do oceny wniosków o przyznanie dotacji w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 01.03.2022 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej 27.06.2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Zespół do spraw aplikacji "cudzoziemcy" w ramach projektu "Wielkopolska - Wspólna Przyszłość" w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu nr 11/14-2022/OG-FAMI Wydział Spraw Cudzoziemców
Zespół do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 15.05.2023 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Zespół do spraw prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 15.06.2023 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Nie

Strony