Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych 27.06.2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków 13.04.2016 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 01.07.2020 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Zarządzenie Nr 187/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 04.05.2021 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 19.04.2019 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Zespół do oceny wniosków o przyznanie dotacji w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 01.03.2022 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej 27.06.2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Zespół do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 15.05.2023 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Zespół do spraw prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 15.06.2023 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Nie
Zespół do spraw realizacji projektu "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta - etap II" 16.12.2019 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie

Strony