Zasady finansowania zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich

Dział 750 rozdz. 75011 § 2010:

 1. Wysokość dotacji z tytułu realizacji wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do realizacji gminom wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) ustalana jest na podstawie zasad określonych przez MSWiA, jednolitych w skali kraju, uwzględniających następujące czynniki podlegające aktualizacji:
  • liczba wykonanych zadań zleconych ujętych w tzw. katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
  • czasochłonność zadań zleconych określona w tzw. katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
  • stawka za roboczogodzinę (47,49 zł w 2024 r.)

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotacja na zadania zakresu spraw obywatelskich „powinna być rozliczona wyłącznie zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań, tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności oraz stawki roboczogodziny”. Dodatkowo poza ww. kosztami odrębnie finansowana jest konserwacja/archiwizacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych.

Przyjęte zasady naliczania i rozliczania dotacji, adekwatnie do odmiejscowienia zadań zleconych:

 • gwarantują, że liczba wykonanych zadań determinuje wysokość należnej dotacji, tj. wzrost liczby zadań powoduje wzrost wysokości należnej dotacji;
 • nie odnoszą się do wysokości wynagrodzeń wypłacanych pracownikom realizującym zadania zlecone jako czynnika mającego wpływ na wysokość należnej dotacji.
 1. Dotacja na konserwację/archiwizację dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich udzielona została stosownie do stanowiska Departamentu Spraw Obywatelskich w MSWiA wypracowanego w drodze konsultacji z Departamentem Finansowania Sfery Budżetowej w MF, które wskazuje, że:
  • konieczność wykonania konserwacji/archiwizacji ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM), kopert dowodowych, nie jest bezpośrednio związana z liczbą zarejestrowanych zdarzeń, a uwarunkowana jest stanem tych dokumentów;
  • ryczałtowe uwzględnienie powyższych kosztów w stawce roboczogodziny jest nieuzasadnione.

Wojewoda Wielkopolski prowadzi analizę ilościową i kwotową realizacji zadań zleconych przez poszczególne samorządy gminne w danym roku na podstawie:

 • informacji miesięcznych na temat liczby zrealizowanych wystandaryzowanych zadań zleconych (przekazywanych w aplikacji pn. Dotacje gminne),
 • sprawozdania półrocznego i rocznego na temat liczby zrealizowanych wystandaryzowanych zadań zleconych (przekazywanych w formie tradycyjnej),
 • sprawozdania rocznego z realizacji zadania zleconego z zakresu konserwacji/archiwizacji dokumentacji archiwalnej (przekazywanego w aplikacji Dotacje Gminne oraz formie tradycyjnej).

Od 2021 r. dystrybuowane są do gmin (w cyklach miesięcznych), raporty z rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych (raporty z Systemu Rejestrów Państwowych generowane przez Centralny Ośrodek Informatyki), zawierające kompleksowe informacje o liczbie wykonanych zadań zleconych:

 • udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL,
 • wydanych zaświadczeń z rejestru PESEL,
 • usuwania niezgodności w statusie cudzoziemca UKR,
 • zastrzeżeń numeru PESEL oraz cofnięć zastrzeżeń numeru PESEL.

oraz raporty z SRP, generowane przez służby Wojewody Wielkopolskiego dotyczące:

 • zarejestrowanych zameldowań, wymeldowań, wyjazdów poza granice RP oraz powrotów (raport ZZ-1),
 • nadanych, zmienionych i zastrzeżonych numerów PESEL (raport ZZ-2),
 • usuniętych niezgodności (ZZ-3),
 • Rejestru Dowodów Osobistych (raport ZZ-4).

W styczniu każdego roku gminy informowane są o:

 1. kwocie dotacji należnej za poprzedni rok określonej na podstawie:
  • informacji miesięcznych oraz sprawozdania rocznego na temat liczby zrealizowanych wystandaryzowanych zadań zleconych (226 jednostek),
  • sprawozdania rocznego z konserwacji/archiwizacji dokumentacji archiwalnej (jednostki, które wnioskowały o dotację),
 2. kwocie dotacji do zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia – w przypadku wykonania przez gminę zadań wystandaryzowanych w liczbie mniejszej od prognozowanej, tj. stanowiącej podstawę dystrybucji środków dotacji lub w przypadku niewykorzystania części dotacji przyznanej na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej.

Dział 758 rozdz. 75814 § 2010:

Dotacja na refundację deficytu dotacji należnej za realizację wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, pozyskiwana z rezerwy celowej pn. Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób (część 83, poz. 47 ustawy budżetowej) Środki przekazywane są jednostkom, które w sprawozdaniu Rb-50 za IV kwartał danego roku wykażą wydatki na realizację wyżej określonych zadań poniesione ze środków własnych i niezwrócone przez dysponenta środków budżetu państwa, do wysokości dotacji należnej za dany rok ustalonej na podstawie przekazanego rozliczenia dotacji.

Autor: Marek Grośty
Data utworzenia: 24.06.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.06.2024 - 12:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.06.2024 - 12:31