Aplikacja „Dotacje gminne”

Aplikacja "Dotacje gminne" dostępna dla gmin województwa wielkopolskiego przez stronę: https://rejestryso.poznan.uw.gov.pl/ na podstawie przyznanego loginu i hasła

Aplikacja wykorzystywana jest do:

 1. gromadzenia w cyklach miesięcznych danych na temat liczby zrealizowanych wystandaryzowanych zadań zleconych (ujętych w tzw. katalogu zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich),
 2. przekazywania rocznych zapotrzebowań i składania sprawozdań dotyczących finansowania konserwacji/archiwizacji dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

(dot. ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM), kopert dowodowych)

 1. generowania raportów dotyczących należnych jednostkom gminnym środków finansowych za zrealizowane zadania.

Procedura korekty informacji wprowadzanych do aplikacji „Dotacje gminne”:

 1. W przypadku stwierdzenia konieczności skorygowania informacji miesięcznej/rocznej wprowadzonej i zatwierdzonej w aplikacji „Dotacje gminne”, pracownik gminy odpowiedzialny za jej przekazanie niezwłocznie wysyła wniosek o jej odrzucenie2:
  • drogą elektroniczną na adres: so@poznan.uw.gov.pl,
  • w tytule wiadomości wpisując: Dotacje gminne – wniosek o korektę,
  • w treści wiadomości wskazując informacje miesięczne/roczne, których korekta dotyczy, uzasadnienie korekty oraz dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu.
 2. Po analizie wniosku pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niezwłocznie wysyła drogą elektroniczną na adres skrzynki poczty elektronicznej, z której wpłynął wniosek, informację o:
  • jego akceptacji i odrzuceniu informacji miesięcznej/rocznej,
  • konieczności jego uszczegółowienia.
 3. Pracownik gminy odpowiedzialny za składanie informacji miesięcznej/rocznej niezwłocznie:
  • składa skorygowaną informację lub
  • uszczegóławia wniosek o jej odrzucenie.

W przypadku konieczności nadania dostępu do aplikacji w przypadku jego utraty lub zmiany danych dostępowych (hasło) wymagany jest kontakt telefoniczny pod nr:

 • 61 854 12 17
 • 61 854 10 07
Autor: Marek Grośty
Data utworzenia: 24.06.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.06.2024 - 12:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.06.2024 - 12:43