Dowody osobiste

Obowiązek posiadania dowodu osobistego ma każdy pełnoletni obywatel Polski, który mieszka w Polsce. Dokument wydawany jest bezpłatnie.

Dowód osobisty jest dokumentem:

 • służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest obywatelem Polski,
 • niezbędnym podczas załatwiania wielu spraw w urzędach, bankach itp.,
 • umożliwiającym podróż bez paszportu do krajów m.in. strefy Schengen.

W celu uzyskania dowodu osobistego:

 1. Należy zgłosić się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • z jednym aktualnym zdjęciem dowodowym o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku),
  • okazując dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, a w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo poświadczenie obywatelstwa polskiego,

lub

 1. Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. W tym przypadku, osoba powyżej 12 roku życia ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia podpisu oraz odcisków palców. Po upływie 30 dniowego terminu do uzupełnienia wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca.
  O wydanie dowodu osobistego może ubiegać się osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego występuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba małoletnia może wystąpić samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego dla dziecka, które nie ukończyło 5 lat nie jest wymagana jego obecność, natomiast osoby powyżej 5 roku życia muszą być obecne podczas ubiegania się o wydania dokumentu tożsamości,

lub

 1. W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody o wydanie dowodu osobistego można ubiegać się w miejscu pobytu. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z organem gminy (będącej siedzibą władz powiatu), na terenie której przebywa wnioskodawca, lub organem miasta na prawach powiatu.

Odbiór dowodu

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny. Osoby nieletnie, powyżej 12 roku życia muszą być obecne przy odbiorze dowodu.
W przypadku składania wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieletniej powyżej 5 roku życia przy użyciu usługi elektronicznej jest wymagana jej obecność przy odbiorze dowodu.

Ważność dokumentu

Dowód osobisty wydany osobie, która:

 • nie ukończyła 12 roku życia - jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego,
 • ukończyła 12 rok życia - jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Utrata lub uszkodzenie dowodu

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 1. upływu terminu ważności dowodu osobistego albo upływu terminu ważności dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3;
 2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia;
 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 5. unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4;
 6. żądania wymiany dowodu osobistego:
  1. na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
  2. w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
  3. uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego,
  4. którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców;
 7. ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;
 8. przekazania do organu gminy lub do konsula Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 9. uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego;
 10. stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.

Odmowa wydania dowodu osobistego

W przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy organ wydaje decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego od której przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z wydaniem dowodu osobistego

Autor: Joanna Różycka-Dydymska
Data utworzenia: 24.06.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.06.2024 - 13:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.06.2024 - 14:16