Ewidencja ludności

Obywatel polski oraz cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy obywatela polskiego.

Zgłoszenia zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, w urzędzie gminy lub elektronicznie (za pośrednictwem Platformy ePUAP).

Dokonanie zameldowania w nowym miejscu zamieszkania, automatycznie powoduje wymeldowanie.

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Zameldowanie w miejscu pobytu stałego i czasowego.

Obywatel polski oraz cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Deklarowany przez cudzoziemca okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

Obywatel polski oraz cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują zameldowania na pobyt stały lub czasowy:

 1. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje oraz przedstawia:
  • dokument tożsamości,
  • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego,
  • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu;
 2. na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz dołącza:
  • w przypadku posiadania przez obywatela polskiego tytułu prawnego do lokalu - dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu,
  • w przypadku nieposiadania przez obywatela polskiego tytułu prawnego do lokalu -  dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów;
 3. przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji - zameldowania w tym trybie może dokonać obywatel polski, który jest właścicielem nieruchomości lub dysponuje innym tytułem prawnym do lokalu, w którym dokonuje zameldowania, ujawnionym w księdze wieczystej, po podaniu numeru księgi wieczystej. Organem rejestrującym dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obywatel polski oraz cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się z miejsca pobytu stałego albo czasowego.

Wymeldowania dokonuje:

 1. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, lub
 2. przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Organem rejestrującym dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z zagranicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszeń tych zdarzeń dokonuje się:

 1. najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego,
 2. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej, w organie gminy, który dokonał zameldowania na pobyt stały lub czasowy, lub
 3. przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia powrotu z zagranicy Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Joanna Różycka-Dydymska
Data utworzenia: 24.06.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 24.06.2024 - 13:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.06.2024 - 14:16