Zadania obronne - 2023 rok

Przedsięwzięcia obronne województwa wielkopolskiego na 2023 rok

Aktualna i prognozowana na rok 2023 i kolejne lata sytuacja międzynarodowa i inne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, określone w Ustawie o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 2305), Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 maja 2020 r. oraz w Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. (MP 2019 poz. 15) determinują wymagania wobec struktur pozamilitarnych w zakresie przygotowań obronnych które obejmują:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie gry decyzyjnej  pk. Wielkopolska 23,
  2. Odpowiednie przygotowanie administracji publicznej, przedsiębiorców realizujących zadania obronne oraz społeczeństwa do współdziałania ze strukturami militarnymi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (w tym zagrożenia atakami terrorystycznymi) i w czasie wojny;
  3. Zapewnienie optymalnych warunków do sprawnego podejmowania decyzji i trwałego koordynowania działań przez organy administracji publicznej wszystkich szczebli w czasie pokoju, kryzysu a przede wszystkim wojny;
  4. Osiągnięcie sojuszniczych standardów zapewniających warunki do obrony państwa, a także pełnej integracji struktury reagowania obronnego z systemem bezpieczeństwa NATO;
  5. Zwiększanie możliwości realizacji zadań operacyjnych określonych w „Planie operacyjnym funkcjonowania województwa wielkopolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
  6. Zaspokajanie potrzeb mobilizacyjnych i logistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) oraz zabezpieczenie wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  7. Zabezpieczenie potrzeb wojsk sojuszniczych w ramach zadań operacyjnych oraz wysokiego poziomu wsparcia logistycznego (HNS - obowiązki państwa gospodarza).

Źródło

  • dokument Nr ZK-VI.6511.41.2023.3 Wytyczne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2023 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie wielkopolskim w 2023 roku

Autor: Władysław Wierzbowski
Data utworzenia: 19.04.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.04.2023 - 09:40
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.04.2023 - 10:23