Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa 2024

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie.

Starosta (prezydent miasta) odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu).

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) wojewoda ogłasza kwalifikację wojskową na obszarze województwa w drodze obwieszczenia nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia.

W 2024 roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego odbędzie się okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. z terminem ogłoszenia 12 stycznia 2024 r.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2473), do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do  kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą  naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1520);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
  6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
Autor: Dorota Radzicka-Kanicka
Data utworzenia: 20.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.12.2023 - 09:46
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.12.2023 - 09:35