Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa 2023

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.), bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie.

Starosta (prezydent miasta) odpowiada za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) wojewoda ogłasza kwalifikację wojskową na obszarze województwa w drodze obwieszczenia nie później niż na czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 333).

W bieżącym roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego
odbędzie się okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. z terminem ogłoszenia
31 marca 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333), do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które w latach 2021 i 2022:
    1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą  naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W bieżącym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w województwie wielkopolskim zobowiązanych jest ok. 16 938 tys. mężczyzn i ok. 16 196 tys. kobiet, rocznika podstawowego (2004).

Autor: Dorota Radzicka-Kanicka
Data utworzenia: 18.04.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.04.2023 - 11:17
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.04.2023 - 11:17