Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej ustawą), kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Kwalifikacji wojskowej podlegają corocznie mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia oraz osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym kończyły one ten wiek, wówczas podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia.

Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie.

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania starosta przedstawia wojewodzie m. in. liczbę powiatowych komisji lekarskich do powołania na obszarze powiatu oraz terytorialny zasięg ich działania oraz kandydatów do powołania do składu powiatowej komisji lekarskiej oraz zastępczego pełnienia funkcji w tych komisjach (w myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w  sprawie kwalifikacji wojskowej).

Wojewoda ogłasza kwalifikację wojskową na obszarze województwa w drodze obwieszczenia nie mniej niż czternaście dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Kwalifikacja wojskowa 2022

W bieżącym roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego odbędzie się okresie od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 r. z terminem ogłoszenia 21 marca 2022 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 17) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku wzywa się:
  1. mężczyzn urodzonych w 2003 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2001–2002, które:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    • kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W bieżącym roku do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi w Wielkopolsce zobowiązanych jest ok. 16791 tys. mężczyzn i ok. 16187 kobiet rocznika podstawowego (2003) oraz ok. 2808 tys. osób z roczników starszych (1998-2002).
Autor: Małgorzata Bednarska-Bączyk
Data utworzenia: 02.07.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.07.2021 - 09:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.01.2022 - 13:55