HNS, CIMIC

HNS, CIMIC

Z dniem 12 marca 1999 r. Polska przystąpiła do NATO (North Atlantic Treaty Organization), co nałożyło obowiązek przestrzegania ustaleń Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty) - Traktatu Waszyngtońskiego, w tym Art.  3 i 5 stanowiących, iż dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego traktatu strony, każda z osobna i wszystkie razem, poprzez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną, będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści, a ponadto, iż strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z  nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z  innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w  celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

W celu zapewnienia warunków do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z członkostwa w organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie planowania i  realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa przyjmującego zwanym dalej państwem-gospodarzem oraz współpracy na płaszczyźnie militarno-cywilnej, zaistniała konieczność ujęcia powyższej problematyki w działaniach administracji publicznej na każdym jej szczeblu. System wsparcia przez państwo-gospodarza realizowany jest w  oparciu o ratyfikowane umowy międzynarodowe, które są podstawą do podpisywania porozumień zawieranych na potrzeby realizacji operacji NATO. Struktury organizacyjne oraz procedury w zakresie przygotowania i  realizacji Host Nation Support (HNS) określone są poprzez stosowne doktryny, natomiast przy realizacji i rozliczaniu HNS ma zastosowanie porozumienie standaryzacyjne STANAG 2034 - Standard Procedures for Mutual Logistic Assistance (tzw. Standardowe procedury wzajemnego wsparcia logistycznego w NATO).

Współpraca pomiędzy NATO a Unią Europejską w tym zakresie jest procedowana na podstawie Wspólnej Deklaracji Przewodniczącego Rady Europejskiej, Przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz Sekretarza Generalnego NATO z dnia 8 lipca 2016 (NATO Joint declaration by the President of the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization).

Aktami normatywnymi krajowymi regulującymi kwestie związane ze wsparciem przez państwo - gospodarza są w szczególności: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w której m. in. przypisuje się szefowi inspektoratu wsparcia sił zbrojnych zadania dotyczące kierowania procesem planowania i realizacji zadań wynikających z  pełnienia funkcji państwa - gospodarza (art. 13c ust. 2 pkt 2), a szefom wojewódzkich sztabów wojskowych zadania gromadzenia informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza (art.  14 ust. 3 pkt 4); ustawa z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to  terytorium; ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o urzędzie Ministra Obrony Narodowej; ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i  trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w  ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i  organy samorządu terytorialnego; Protokół ustaleń nr 28/2001-10-23 Posiedzenia Rady Ministrów w dniach 17 i 18 lipca 2001 roku, w którym określono przedsięwzięcia przygotowawcze służące realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza; Decyzja Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania w  resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza, określająca warunki organizacyjno-funkcjonalne systemu HNS.

W ramach operacji wojskowych prowadzonych przez NATO spektrum relacji między siłami Sojuszu a władzami cywilnymi, ludnością, organizacjami i agencjami jest szerokie. Charakter tych relacji będzie różnił się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, co świadczy, iż współpraca cywilno-wojskowa jest współzależna i nieodzowna.

Host Nation Support (HNS) .

HNS dąży do zapewnienia dowódcy NATO i państw wysyłających wsparcia dostępnego w  postaci materiałów, obiektów i usług, w tym bezpieczeństwa obszaru i wsparcia administracyjnego, zgodnie z ustaleniami wynegocjowanymi między państwami wysyłającymi i/lub NATO a rządem przyjmującym. Jako taki, HNS ułatwia wprowadzanie sił na obszar działań, zapewniając niezbędne wsparcie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dalszego ruchu. HNS może również zredukować ilość sił logistycznych i materiałów wymaganych do utrzymania i ponownego rozmieszczenia sił, które w innym przypadku muszą być zapewnione przez wysyłające narody.

W celu ułatwienia realizacji HNS w szczególności w odniesieniu do wykorzystania zasobów zwykle stosowany jest CIMIC.

Civil and Military Cooperation (CIMIC)

CIMIC ułatwia współpracę między dowódcą NATO a wszystkimi częściami środowiska cywilnego w jego obszarze wspólnych operacji. CIMIC to koordynacja i współpraca, w  ramach wsparcia misji, między dowódcą NATO a podmiotami cywilnymi, w tym ludnością narodową i władzami lokalnymi, a także międzynarodowymi, krajowymi i  pozarządowymi organizacjami i agencjami.

Bezpośrednim celem CIMIC jest ustanowienie i utrzymanie pełnej współpracy dowódcy NATO oraz władz cywilnych, organizacji, agencji i ludności w obszarze operacji dowódcy, aby umożliwić mu wypełnienie jego misji. Długofalowym celem CIMIC jest pomoc w  tworzeniu i  utrzymywaniu warunków, które będą wspierać osiągnięcie celów Sojuszu w jego operacjach.

W celu przygotowania właściwych organów i podmiotów do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na obszarze województwa wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem Nr 13/18 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS), utworzył Punkt Kontaktowy Host Nation Support Wojewody Wielkopolskiego oraz ustalił jego organizację w województwie.

Autor: Małgorzata Bednarska-Bączyk
Data utworzenia: 16.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.06.2021 - 07:13
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.06.2021 - 07:14