Planowanie i realizacja szkolenia obronnego

Szkolenie obronne administracji publicznej jest niezwykle istotnym elementem przygotowań obronnych państwa, pozostaje w ścisłej korelacji m.in. z planowaniem operacyjnym, programowaniem obronnym oraz systemem kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Szkolenie prowadzone jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, które prowadzi się według metodycznych zasad szkolenia, w ustalonym miejscu i czasie, zgodnie z dokumentami sporządzanymi na potrzeby realizacji szkolenia.

Szkolenie obronne obejmuje:

  1. kursy obronne (KO) – prowadzone jako zajęcia teoretyczne, w formie asynchronicznego e-learningu na platformie „szkolenie obronne”, skierowane jest do osób kierujących wykonywaniem zadań obronnych, bezpośrednio odpowiedzialnych za ich realizację, a także faktycznie je realizujących. Wprowadzono regułę uczestnictwa w KO w szczególności pracowników zatrudnionych na stanowiskach do spraw obronnych, co umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami pozamilitarnych przygotowań obronnych na poziomie zgodnym z zajmowanym stanowiskiem. Udział w KO pozwala na zapoznanie uczestnika z ogólnymi uwarunkowaniami środowiska bezpieczeństwa państwa, w tym obronności, organizacją funkcjonowania systemu obronnego państwa oraz sposobem realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z zobowiązań sojuszniczych, ustalonych stosownie do roli uczestników w systemie obronnym państwa,
  2. wyższe kursy obronne obejmujące kursy obronne i zajęcia praktyczne prowadzone w formie mieszanej: asynchronicznego e-learningu (analogicznie jak KO) oraz stacjonarnej m.in. konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów/studiów przypadku. Skierowane są do grupy osób odpowiedzialnych za kierowanie i organizowanie zadań obronnych. Ukończenie kursu umożliwi znajomość szerszego niż na poziomie KO spektrum zagadnień, co pozwala na formułowanie opinii i wniosków, nabycie praktycznych umiejętności współpracy (na różnych poziomach) oraz zastosowanie teoretycznych modeli rozwiązań w praktyce,
  3. ćwiczenia obronne – organizowane adekwatnie do poziomu w strukturze administracji publicznej z ustalonym odpowiednio do przyjętego podziału hierarchicznym systemem ich koordynacji. Polegają na zgrywaniu wybranych elementów systemu obronnego na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, w tym nabywaniu przez ćwiczących praktycznych umiejętności realizacji zadań obronnych oraz kształtowaniu zdolności współdziałania.

Rolę organizatora szkolenia teoretycznego prowadzonego w ramach KO oraz szkolenia w ramach WKO pełni Minister Obrony Narodowej. W umowie zawartej z uczelnią wojskową określa m.in. sposób i formę prowadzenia kursów, w tym podział na grupy szkoleniowe oraz tematy dostosowane do zakresu przedmiotowego kursów, a także roli uczestników w systemie obronnym.

Ćwiczenia obronne dostosowane są do zakresu zadań obronnych wykonywanych na poszczególnych szczeblach administracji publicznej. Ćwiczenia organizowane są adekwatnie do poziomu w strukturze administracji publicznej. Wskazani są organizatorzy oraz koordynatorzy ćwiczeń, określając ich rolę oraz zadania stosownie do ustalonej funkcji.

Wprowadzona jest regulacja dotycząca organizowania i prowadzenia ćwiczeń w oparciu o podległe organizatorom ćwiczeń komórki właściwe w sprawach obronnych, działające we współpracy z innymi komórkami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez organizatora ćwiczeń. Ponadto wskazano możliwość udziału podmiotów niepodlegających organizatorowi ćwiczeń (w tym przedsiębiorców, na których nałożono realizację zadań obronnych).

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji prowadzonych ćwiczeń organizator ćwiczenia jest zobowiązany przesłać do właściwego koordynatora informacje, zgodnie z ustalonym zakresem informacyjnym, dotyczące planowanych do przeprowadzenia ćwiczeń oraz wniosków z ćwiczeń zrealizowanych w poprzednim okresie planistycznym wraz z omówieniem sposobu ich wdrożenia.

Rolę koordynatorów ćwiczeń pełnią:

  • Minister Obrony Narodowej w odniesieniu ćwiczeń organizowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych, kierowników jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów i wojewodów,
  • wojewodowie w odniesieniu do ćwiczeń organizowanych przez marszałków województwa, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Koordynatorzy ćwiczeń wydają zalecenia dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia ćwiczeń.

Ćwiczenia organizowane przez marszałków województwa, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast finansuje się z części budżetu państwa, której dysponentem jest wojewoda.

Autor: Wiesław Marszał
Data utworzenia: 19.04.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.04.2023 - 10:34
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.04.2023 - 10:35