Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Zgodnie z art. 53 ust 1. ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.) na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej prowadzi się rejestrację, której  podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat życia.

Rejestrację prowadzi wójt  (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią 18 lat życia. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z § 4.1. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1186),   wójt (burmistrz, prezydent miasta) po sporządzeniu rejestru przesyła wojewodzie w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku zbiorczą informację o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestru.

Autor: Dorota Radzicka-Kanicka
Data utworzenia: 20.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.12.2023 - 09:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.12.2023 - 09:32