Straże gminne (miejskie)

Nadzór wojewody nad strażami gminnymi (miejskimi)

Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) wojewoda sprawuje przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.

Nadzór ten obejmuje działalność straży w zakresie: 

 • wykonywania ustawowych uprawnień (art. 12 ustawy), 
 • użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego,
 • ewidencji (art. 9a ust. 1 ustawy):
  • etatów,
  • wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów,
  • wyników działań straży.

Wojewoda sprawuje nadzór przez: 

 • okresowe lub doraźne kontrole, obejmujące całokształt lub część spraw poddanych nadzorowi, 
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrolę prawidłowości i terminowości ich realizacji, 
 • podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu.
Autor: .
Data utworzenia: 08.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2021 - 09:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.06.2021 - 10:59