Materiały wybuchowe - pozwolenia

Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283, ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający dane określone w art. 14 ust. 1 ww. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument określający formę prawną wnioskodawcy (w szczególności statut lub umowę);
 • oświadczenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, a w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną oświadczenie wskazujące członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników, oraz oświadczenie tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • w przypadku osób fizycznych - zaświadczenie albo oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o niekaralności, stwierdzające, że przedsiębiorca nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie;
 • odpis albo oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne (dotyczy osób fizycznych) o braku zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, ze zm.) oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego;
 • opinię o spełnianiu warunków technicznych i organizacyjnych podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z uwzględnieniem towarzyszących temu zagrożeń;
 • opinię o dysponowaniu obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do charakteru prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń; opinia powinna zawierać ocenę:
  • prawidłowości lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia obiektów produkcyjnych albo służących prowadzeniu działalności naukowej, magazynowych, socjalnych, pomocniczych, środków i urządzeń przeznaczonych do przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, biorąc pod uwagę zagrożenia;
  • przydatności posiadanych przez wnioskodawcę terenów przeznaczonych pod ww. obiekty,
  • bezpieczeństwa procesów technologicznych przewidywanych do realizacji oraz występujących w tych procesach surowców, produktów i gotowych wyrobów,
  • bezpieczeństwa urządzeń technologicznych;
 • zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne wykorzystywane do działalności z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska,
 • Przedsiębiorca, który nie posiada obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy, dołącza oświadczenie o nieposiadaniu takich obiektów. Przedsiębiorca otrzyma w takim wypadku pozwolenie na nabywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego bez prawa ich magazynowania;
  • dokument potwierdzający co najmniej średnie wykształcenie;
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Oświadczenia o niekaralności i o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego rejestru sądowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy w nich obowiązkowo umieścić klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”.

Wniosek o wydanie pozwolenia należy wypełnić czytelnie (najlepiej pismem drukowanym) zgodnie z zawartymi w nim objaśnieniami.

Warunkiem udzielenia pozwolenia jest otrzymanie przez Wojewodę Wielkopolskiego pozytywnej opinii Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, dotyczącej wnioskodawcy.

Pozwolenie wydaje się na czas nieokreślony.

Przewidywany termin załatwienia sprawy – jeden miesiąc. W przypadku, gdy sprawa wymaga szczegółowego postępowania wyjaśniającego, czas jej załatwienia może się wydłużyć do 2 miesięcy.

Opłata skarbowa: zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, ze zm.) za udzielenie pozwolenia należy uiścić opłatę skarbową, która wynosi 82 zł - według stawki określonej w części III ust. 44 pkt 2 kol. 3 załącznika do ustawy.

Opłatę należy wpłacić na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy - Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Tytuł wpłaty: za pozwolenie Wojewody Wielkopolskiego na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Oddział Komunikacji, Transportu i Gospodarki
al. Niepodległości 16/18
budynek B, I piętro, pok. 129
tel.: 61 854 18 60

Autor: Elżbieta Weyssenhoff
Data utworzenia: 24.03.2007
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.06.2017 - 13:52