Ochrona osób i mienia

W ramach obowiązku organów administracji publicznej, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego jak też ochrony ważnych interesów państwa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia określono jego zakres i stosowny tryb postępowania
Obowiązkowej ochronie podlegają: obszary, obiekty, urządzenia ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa.

W zakresie obronności państwa jak też ochrony ważnego interesu gospodarczego państwa, stosowane są działania mające na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz nie dopuszczenie do wstępu na teren chroniony osób nieuprawnionych.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, realizowane są działania mające na celu ochronę zakładów, obiektów i innych urządzeń, których zniszczenie lub uszkodzenie może spowodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Powyższe zadania realizowane są przez: wewnętrzne służby ochrony, specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, albo poprzez odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

Wojewoda prowadzi zbiorczą ewidencję, znajdujących się na terenie województwa, obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Wojewoda może na podstawie odrębnych uzgodnień lub wniosku kierownika jednostki organizacyjnej objąć ochroną obiekty i zakłady nie wymienione w ustawie.

Umieszczenie w wykazie wyżej wymienionych obszarów, obiektów i urządzeń, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Autor: Marcin Jęczmionka
Data utworzenia: 07.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 07.06.2021 - 13:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.06.2021 - 09:28