Bezpieczeństwo imprez masowych

Zadania Wojewody związane z bezpieczeństwem imprez masowych.

Kompetencje Wojewody z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych zostały przez ustawodawcę wyznaczone przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, które dotyczą uprawnień odnośnie planowanej, przeprowadzonej lub trwającej imprezy masowej.
W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może:

  1. zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach;
  2. wprowadzić, na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części.

Ponadto Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, przerwać imprezę masową, jeżeli jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu osobom albo mieniu w znacznych rozmiarach, a działania podejmowane przez organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.Wydając decyzję, Wojewoda bierze pod uwagę również zagrożenie bezpieczeństwa, które może spowodować przerwanie imprezy masowej.

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Wojewoda sprawuje kontrolę przestrzegania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej poprzez coroczne:

  1. porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mowa w ust. 4, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 9;
  2. sprawdzanie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt 1.

Zarządzenie Nr 237/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Autor: Grzegorz Demboryński
Data utworzenia: 07.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 07.06.2021 - 13:34
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.01.2024 - 10:54