Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Podstawa prawna:

 • Art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 728);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. 2022 poz. 739, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile jest wymagany;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
 4. wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.

Do wniosku, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca dołącza:

 1. program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i kwalifikacje instruktorów, instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców;
 3. kopie dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy, o której mowa w art. 39g ust. 11 pkt 1, lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2, wraz z kopią certyfikatu;
 4. dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy, o których mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. e, wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Wraz z powyższym wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.".

Powyższe oświadczenie powinno również zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Przedsiębiorca może nie spełniać wymagań w zakresie posiadania miejsca do jazdy w warunkach specjalnych, jeśli:

 1. zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub
 2. posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39g ust. 12 ustawy o transporcie drogowym, posiadające ważny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, który potwierdza spełnienie tych wymagań przez to urządzenie.
Uwaga: Oświadczenie zostało umieszczone we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Wymagane opłaty:

Dokonując wpisu pobiera się opłatę za wpis - stanowiącą dochód budżetu państwa.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia wynosi 400 zł.

Opłatę można wnieść dokonując wpłaty/przelewu na konto:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
nr konta: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

kwota: 400 zł
tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Ważne informacje:

Dokumenty mogą zostać przesłane na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań) za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /cya0y842lb/wuweu).

Istnieje możliwość osobistego dostarczenia dokumentów i złożenia ich w Punkcie Informacyjnym w holu Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
61 854 16 39 lub 61 854 12 80.

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury
Oddział Komunikacji i Transportu
al. Niepodległości 16/18
Budynek C, III piętro, pok. 334

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy aktualizowane na bieżąco znajdują się w BIP w zakładce REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA.

Autor: Mateusz Rusinowski
Data utworzenia: 18.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.12.2023 - 12:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.06.2024 - 06:55