Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Podstawa prawna:

 • Art. 115 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2019 r. poz. 163)

Wymagane dokumenty:

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

 1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada;
 4. numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 5. adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
 6. zakres prowadzonego szkolenia, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o kierujących pojazdami;
 7. imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.".

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać również:

 1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wzór wniosku o wpis do rejestru określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2019 r. poz. 163).

Wymagane opłaty:

Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy pobiera się opłatę w wysokości 600 zł.

Opłatę można wnieść dokonując wpłaty/przelewu na konto:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
nr konta: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

kwota: 600 zł
tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Ważne informacje:

Dokumenty mogą zostać przesłane na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań) za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /cya0y842lb/wuweu).

Istnieje możliwość osobistego dostarczenia dokumentów i złożenia ich w Punkcie Informacyjnym w holu Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
61 854 14 75, 61 854 16 39 lub 61 854 12 80.

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury
Oddział Komunikacji i Transportu
al. Niepodległości 16/18
Budynek C, II piętro, pok. 231

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy aktualizowane na bieżąco znajdują się w BIP w zakładce REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA.

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 18.12.2023
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 18.12.2023 - 12:09
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.06.2024 - 11:06