Ewidencja i egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów techniki jazdy

Podstawa prawna

 • Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019, poz. 163);
 • Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy.

Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do ewidencji
 • Orzeczenie lekarskie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
 • Orzeczenie psychologiczne o barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy
 • Kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba ubiegająca się o wpis jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy
 • Kopia prawa jazdy
 • Fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin

Wymagane opłaty

 • Opłata za wpis do ewidencji w wysokości 50 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019, poz. 163)

 • Opłata za egzamin zgodnie z zał. Nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019, poz. 163)
 • Kategoria A uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 260 zł
 • Kategoria B uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 275 zł
 • Kategoria C lub D uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 390 zł
 • Kategoria B+E,C+E lub D+E uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 390 zł

Opłatę za egzamin należy wnieść na konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

Tytułem: wpłata ODTJ Komisja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy; egz. Teoretyczny kat…..,egz. Praktyczny kat.……… prawa jazdy

Opłatę za wpis do ewidencji należy dokonać wpłatą/przelewem na konto WUW:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
tytułem: opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Ważne informacje:

Plan sesji egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w 2021 r.:

 • 24/25 kwietnia 2021 r.; miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 • 29/30 maja 2021 r.; miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 • 26/27 czerwca 2021 r.; miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 • 4/5 września 2021 r.; miejsce: ODTJ WORD w Lublinie - Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;
 • 9/10 października 2021 r.; miejsce: ODTJ Autodrom Pomorze - Pszczółki, ul. Żuławska 5.

Dokumenty należy złożyć osobiście: pokój 324 lub 334, III piętro, budynek C

Kontakt telefoniczny:
61 854 17 48 lub 61 854 14 75

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:
mrusinowski@poznan.uw.gov.pl lub mwozniak@poznan.uw.gov.pl

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są najpóźniej 25 dni przed sesją egzaminacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 61 854 17 48

Autor: Danuta Wiatr
Data utworzenia: 18.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.07.2012 - 12:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.02.2021 - 10:10