Ewidencja i egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów techniki jazdy

Podstawa prawna

 • Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. 2019 r. poz. 163);
 • Zarządzenie Nr 8 MI z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy Dz. Urz. MI z 2019 r. poz. 14;
 • Zarządzenie nr 7 MI z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy Dz. Urz. MI. z 2020 r. poz. 11.

Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji;
 • orzeczenie lekarskie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 • orzeczenie psychologiczne o barku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy;
 • kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
 • kopia prawa jazdy;
 • fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Wymagane opłaty

 • Opłata za wpis do ewidencji w wysokości 50 zł zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 r. poz. 163).
 • Opłata za egzamin zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 r. poz. 163):
 • Kategoria A uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 260 zł;
 • Kategoria B uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 275 zł;
 • Kategoria C lub D uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 390 zł;
 • Kategoria B+E,C+E lub D+E uprawnień instruktora techniki jazdy – egzamin teoretyczny – 120 zł, egzamin praktyczny – 390 zł.

Opłatę za egzamin należy wnieść na konto Ministerstwa Infrastruktury:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
91 1010 1010 0051 7722 3100 0000
Tytułem: wpłata ODTJ - Komisja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy; egz. teoretyczny kat. ..., egz. praktyczny kat. ... prawa jazdy.

Uwaga:

 • opłata za egzamin powinna zostać uiszczona w wysokości zgodnej z zakresem egzaminu określonym we wniosku i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • w przypadku uiszczenia opłaty egzaminacyjnej przez podmiot inny niż kandydata na instruktora techniki jazdy lub instruktora techniki jazdy, w tytule opłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na instruktora techniki jazdy lub instruktora techniki jazdy, w imieniu którego została uiszczona opłata.

Opłatę za wpis do ewidencji należy wnieść na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
tytułem: imię i nazwisko - opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Ważne informacje:

Plan sesji egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy  na stronie Ministerstwa Infrastruktury

Dokumenty należy złożyć osobiście (pokój 231. p. II lub pok. 227, II piętro, bud. C) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury
Oddział Komunikacji i Transportu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Kontakt telefoniczny:
61 854 14 75, 61 854 16 39 lub  61 854 17 48

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:

mwozniak@poznan.uw.gov.pl lub mrusinowski@poznan.uw.gov.pl

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są najpóźniej 30 dni przed sesją egzaminacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 61 854 14 75 lub 61 854 17 48

Autor: Mateusz Rusinowski
Data utworzenia: 18.12.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.12.2023 - 12:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.06.2024 - 11:05