Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy

Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy zostanie przeprowadzony w dniu 28 stycznia 2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie, ul. Zakładowa 4b.

Z uwagi na aktualną sytuację na terenie całego kraju związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że przystąpienie do egzaminu będzie możliwe tylko pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa. Przez te zasady rozumie się w szczególności:

  • zakrycie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki;
  • dezynfekcję dłoni przed rozpoczęciem egzaminu oraz stosowanie rękawiczek ochronnych;
  • utrzymywanie od innych osób przystępujących do egzaminu oraz Komisji egzaminacyjnej (z wyłączeniem trzeciej części egzaminu) odległości co najmniej 2 m.

Informujemy, iż w przypadku braku zachowania niezbędnych warunków bezpieczeństwa Komisja egzaminacyjna odmówi przeprowadzenia egzaminu dla takiej osoby. W przypadku występowania u osób zgłoszonych na egzamin objawów grypopodobnych (gorączka, złe samopoczucie, kaszel, ból głowy, bóle mięśni) uprasza się, aby takie osoby nie stawiały się na egzamin w ww. terminie i przystąpiły do egzaminu w późniejszym czasie. Dokonane opłaty zachowują swoją ważność.

Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy:

Podstawa prawna:

  • Art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1212, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200).

Wymagane opłaty:

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu (zgodnie z Tabelą nr 1 załącznika nr 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200)

wynosi:

  1. prawo jazdy kategorii  B lub T: cz. pierwsza: 50 zł, cz. druga: 50 zł, cz. trzecia 240 zł;
  2. prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D: cz. pierwsza: 50 zł, cz. druga: 50 zł, cz. trzecia 260 zł;
  3. prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E: cz. pierwsza: 50 zł, cz. trzecia: 260 zł;
  4. pozwolenie: cz. pierwsza: 50 zł , cz. druga: 50 zł, cz. trzecia 160 zł.

Opłatę można wnieść  dokonując wpłaty/przelewu na konto Urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
tytułem: opłata za egzamin instruktora nauki jazdy.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
w pok. 324, III piętro, bud. C
lub
w pok. 334, III piętro, bud. C
lub telefonicznie:
61 854 17 48 lub 61 854 14 75

Ważna informacja:
Zmianie ulega miejsce składania dokumentów.
Zgodnie z § 5 powyższego rozporządzenia egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji (egzaminacyjnej powołanej przez wojewodę, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej) o wyznaczenie terminu egzaminu.

Zarządzenie Nr 519/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Autor: Danuta Wiatr, Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 18.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.07.2012 - 12:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2022 - 09:43