MALUCH – edycja 2016

Druki sprawozdań:

 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w instytucji - moduł 1

 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w instytucji - moduł 2 - dla gmin

 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w instytucji - moduł 2 - dla uczelni i podmiotów niegminnych

 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w instytucji - moduł 3

 WZÓR (1) - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 1 - MALUCH - edycja 2016

 WZÓR (2) - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 2 - MALUCH - edycja 2016 - dla gmin

 WZÓR (3) - Sprawozdanie z realizacji zadania - moduł 2 - MALUCH - edycja 2016 - dla uczelni i podmiotów niegminnych

 WZÓR (4) - Sprawozdanie z realizacji zadania - modul 3 - MALUCH - edycja 2016

***

Działając na podstawie punktu 8.3. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”, zobowiązuje się podmioty zakwalifikowane do dofinansowania w ramach modułu 3, do przedłożenia tytułu prawnego do lokalu, w którym realizowane będzie zadanie.

***

Ogłoszenie wyników – moduł 1

26 lutego 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach "MALUCH - edycja 2016" - moduł 1, udzielił dofinansowania dla województwa wielkopolskiego w  wysokości  5203644,00 zł.

Dotację otrzyma o 40 procent gmin więcej, niż w roku ubiegłym. Kwoty dotacji dla wszystkich gmin zostały proporcjonalnie zmniejszone.

 MALUCH edycja 2016 - moduł 1 - wyniki

 MALUCH edycja 2016 - moduł 1 - Oświadczenie o przyjęciu dotacji

 MALUCH edycja 2016 - moduł 1 - Porozumienie dla gmin

 

Ogłoszenie wyników – moduł 3

26 lutego 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach "MALUCH - edycja 2016" - moduł 3 , udzielił dofinansowania dla województwa wielkopolskiego w  wysokości  4374800,00 zł. Kwota ta całkowicie pokrywa zgłoszone zapotrzebowanie.

Dofinansowaniem zostanie objętych 20 procent więcej beneficjentów, niż w 2015 roku.

 MALUCH edycja 2016 - moduł 3 - wyniki

 MALUCH edycja 2016 - moduł 3 - Oświadczenie o przyjęciu dotacji

 MALUCH edycja 2016 - moduł 3 - wzór wniosku o refundację - tworzenie miejsc

 MALUCH edycja 2016 - moduł 3 - wzór wniosku o wypłatę dotacji - na funkcjonowanie utworzonych miejsc

 MALUCH edycja 2016 - moduł 3 - UMOWA dla uczelni i podmiotów współpracujących

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

***

Działając na podstawie pkt. 6.1. Programu „MALUCH – edycja 2016”, opublikowana zostaje informacja o ofercie odrzuconej, z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w pkt. 4.2.1. ww. Programu.

 Lista ofert odrzuconych – MALUCH 2016 – moduł 1.

***

Pierwsze rozstrzygnięcia w programie „Maluch – edycja 2016”. Wyniki modułu 2.

W 2016 r. na realizację programu „Maluch” w skali kraju przeznaczono łączne środki w kwocie 151 mln złotych, czyli taką samą kwotę, jak w ubiegłym roku. Program obejmuje 3 moduły (moduł 1 – na tworzenie miejsc dla samorządu gminnego, moduł 2 – na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, moduł 3 – dla uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami).

***

W ramach modułu 2 dla województwa wielkopolskiego przyznano kwotę 9 063 735 zł. Dofinansowaniem w 2016 roku objętych zostanie o 35% instytucji więcej, niż w roku poprzednim. Ogółem, program „Maluch” w module 2 obejmie łącznie 220 instytucji prowadzonych przez 111 podmiotów na terenie całego województwa.

 Maluch edycja 2016, moduł 2 - wyniki

 Maluch edycja 2016, moduł 2 - oświadczenie o przyjęciu dotacji dla uczelni i podmiotów

 Maluch edycja 2016, moduł 2 - oświadczenie o przyjeciu dotacji dla gmin

 Porozumienie dla gmin - WZÓR - MALUCH - 2016 r. - moduł 2

 UMOWA dla podmiotów niegminnych i uczelni - WZÓR - MALUCH - 2016 r. - moduł 2

 Maluch edycja 2016, moduł 2 - wzór wniosku o wypłatę dotacji dla uczelni i podmiotów niegminnych

 Maluch, edycja 2016 - moduł 2 - wzór zapotrzebowania dla gmin

***

Działając na podstawie punktu 6.1. i punktu 6.2.3. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” zamieszcza się w pliku wykaz ofert odrzuconych z modułu 2, w wyniku postępowania konkursowego, ze względów formalnych oraz merytorycznych.

 Lista ofert odrzuconych

***

Działając na podstawie punktu 7.1. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”, w związku z punktem 7.13., zobowiązuje się podmioty ubiegające się o dotacje w ramach ogłoszonego Konkursu „MALUCH – edycja 2016” do złożenia kalkulacji kosztów przewidzianych do realizacji zadania, zgodnie z informacją o kosztach kwalifikowanych, na odpowiednich formularzach, których wzory udostępnia się w plikach na tej stronie internetowej, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (moduł 1) lub Wojewodę (moduły 2 i 3).

Informacje o kosztach kwalifikowanych ponoszonych z dotacji (dla wszystkich modułów), które należy ująć we wspomnianej kalkulacji kosztów, zamieszcza się w pliku poniżej.

Dodatkowo, dla uczelni/podmiotów współpracujących z uczelniami, ubiegających się o dofinansowanie w ramach modułu 3, wprowadza się dokument pod nazwą: „Harmonogram rzeczowo-finansowy – moduł 3”, który składać należy wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji. Wzór harmonogramu zamieszcza się w pliku poniżej.

 Harmonogram rzeczowo-finansowy - Moduł 3.
 Informacja o kosztach kwalifikowanych ponoszonych z dotacji MALUCH 2016
 Kalkulacja kosztów - moduł 1.
 Kalkulacja kosztów - moduł 2.
 Kalkulacja kosztów - moduł 3.

***

Dnia 17 grudnia 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” - Konkurs „MALUCH – edycja 2016”.

Na Program przeznaczono w 2016 roku kwotę 151 000 000 zł.

 1. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Program „MALUCH” realizowany jest w 2016 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:
  1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł 1 przeznacza się 60 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 lub 3;
  2. Moduł 2
  • dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH”;
  • dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: Na moduł 2 przeznacza się 80 mln zł – z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 3;
  1. Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) – utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych. Na moduł 3 przeznacza się 11 min zl - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2.
 3. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2016 r.
 4. Termin składania ofert:
 • moduł 1 – do dnia 1 lutego 2016 r.;
 • moduł 2 – do dnia 12 stycznia 2016 r.;
 • moduł 3 – do dnia 1 lutego 2016 r.
 1. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/
 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/
  - w terminie:
 • dla modułu 1 – do dnia 24 lutego 2016 r., z podziałem na gminy;
 • dla modułu 2 – do dnia 1 lutego 2016 r., z podziałem dotacji zbiorczej dla województw:
 • dla modułu 3 – do dnia 24 lutego 2016 r. z podziałem dotacji zbiorczej dla województw.
 1. Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący:
 • - przy dotacji do tworzenia miejsc: 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 • - przy dotacji tylko do funkcjonowania miejsc: 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 1. Szczegółowe zasady Konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” zamieszczony wraz z załącznikami na stronie www.mpips.gov.pl

Oferty należy składać w formie papierowej i elektronicznej, wyłącznie na formularzach stanowiących załączniki do ogłoszenia o Konkursie, zgodnie z modułem.

Oferty w formie papierowej należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań, osobiście w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00.-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30. lub nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2016”.

W przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.

Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) należy przesłać na adres e-mail Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: grafka@poznan.uw.gov.pl i/lub rdomzal@poznan.uw.gov.pl wpisując w temacie odpowiednio:

 • Dla modułu 1: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;
 • Dla modułu 2:
  • w przypadku gmin: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”;
  • w przypadku podmiotów niegminnych: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 2 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;
  • w przypadku uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 2 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_uczelni”, a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_nazwy_podmiotu _współpracującego”.
 • Dla modułu 3: „Oferta MALUCH 2016 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_uczelni”, a w przypadku podmiotu współpracującego, z dodaniem skróconej_nazwy_podmiotu_ współpracującego”

Oferty w formie elektronicznej składa się w dniu złożenia oferty w formie papierowej.

Kolejne informacje związane z Programem, będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia tel. 61 854 12 08.

Autor: Róża Domżał, Katarzyna Grafka
Data utworzenia: 18.12.2015
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.12.2015 - 10:43
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.05.2018 - 11:18