Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - FAMI

"Kierunek Wielkopolska: migranci w centrum uwagi"

Urząd realizuje projekt „Kierunek Wielkopolska: migranci w centrum uwagi” dofinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Okres realizacji projektu: maj 2024 – grudzień 2029

Wartość projektu: 14 324 000 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji: 10 743 000 PLN

Wartość współfinansowania z budżetu państwa: 3 581 000 PLN

Projekt skierowany jest do obywateli państw trzecich i członków ich rodzin, przebywających legalnie na terytorium RP w Wielkopolsce i realizujących procedury legalizacji pobytu
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Celem Projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez służby Wojewody Wielkopolskiego na rzecz obywateli państw trzecich poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich, informacyjnych
i infrastruktury. Projekt stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania związane
z obsługą coraz większej ilości spraw obywateli państw trzecich w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 • zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb informacyjnych i podniesienie poziomu świadomości prawnej obywateli państw trzecich w obszarze legalnej migracji,
 • poprawę zdolności administracyjnych do załatwiania rosnącej liczby spraw OPT,
 • wzmocnienie potencjału do reagowania na wyzwania i zmienne uwarunkowania w obszarze migracji.

Zaplanowane w projekcie działania koncentrują się na czterech obszarach: dostępności informacji, rozwoju lokalnych narzędzi informatycznych, dalszym wzmacnianiu kompetencji pracowników oraz nowoczesnych standardach obsługi cudzoziemców.

Przewidywane efekty działań projektowych to:

 1. Rozwój 7 punktów informacyjnych, w tym 1 - punktu zlokalizowanego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, 1 – w Wydziale Spraw Obywatelskich, 4 - w delegaturach urzędu i 1 – w siedzibie Welcome Center UAM.
 2. Zapewnienie obsady infolinii do obsługi zgłoszeń telefonicznych i elektronicznych.
 3. Skuteczne i skoordynowane zarządzanie informacją dostępną dla OPT (JIRA Service Management).
 4. Zwiększenie dostępności usług i optymalizacja oferty informacyjnej poprzez zaangażowanie konsultantów migracyjnych i wsparcie ekspertów oraz elastyczne wykorzystywanie wszystkich instrumentów – zasobów ludzkich i narzędzi informatycznych (punkty info/contact-center).
 5. Zapewnienie OPT dostępu do aktualnych, czytelnych informacji, również w językach obcych: angielskim, ukraińskim i rosyjskim, w tym w narzędziach komunikacji elektronicznej: strona migrant.poznan.uw.gov.pl, system obsługi zgłoszeń, system śledzenia stanu spraw.
 6. Postęp w obszarze automatyzacji i digitalizacji usług poprzez rozwój narzędzi informatycznych usprawniających udostępnianie informacji i prowadzenie postępowań, z uwzględnieniem komunikacji pomiędzy systemami.
 7. Optymalizacja rozwiązań dotyczących rezerwacji wizyt OPT oraz obsługi bezpośredniej OPT.
 8. Zwiększenie powierzchni archiwum zakładowego na potrzeby SC.
 9. Zaspokojenie potrzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przechowywania akt osobowych.
 10. Zwiększenie liczby stanowisk pracy, poprzez adaptację i wyposażenie dodatkowych powierzchni biurowych.
 11. Podniesienie kompetencji merytorycznych, miękkich i językowych pracowników Wydziału w wyniku szkoleń, warsztatów, wymiany praktyk.
 12. Wzmocnienie współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi w sprawy cudzoziemców.
 13. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich zaangażowanych w sprawy OPT.

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

Logo Kierunek Wielkopolska: migranci w centrum uwagi

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 13.05.2024
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 13.05.2024 - 11:42
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.05.2024 - 12:22