Zespoły ratownictwa medycznego

Zespół ratownictwa medycznego jest jednostką systemu PRM, podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie o PRM.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:  

  1. zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;      
  2. zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.       

Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789+A1:2011 zatwierdzonej w styczniu 2011 r. Zgodnie z zapisami ustawy o PRM Wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego: 

  1. mediana czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców;   
  2. trzeci kwartyl czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większy niż 12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców;   
  3. maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195), Wojewoda prowadzi ewidencję jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa.

Ewidencja ZRM w województwie wielkopolskim: https://rprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Rozmieszczenie ZRM w województwie wielkopolskim:

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 14.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.02.2018 - 12:23