Ochrona danych osobowych

Informacja o prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz innych danych uzyskanych w związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z wykorzystaniem SWD PRM są: Wojewoda Wielkopolski, Minister Zdrowia, dysponenci lotniczych zespołów ratownictwa medycznego i dysponenci zespołów ratownictwa medycznego.

Odnośnie danych, których administratorem jest Wojewoda Wielkopolski informujemy, że:

 1. Wojewoda Wielkopolski ma siedzibę w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania planowania, organizowania, koordynowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz nadzoru nad systemem na terenie województwa wielkopolskiego, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. c, h RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania.
 6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz kopii danych, do sprostowania danych.
 7. Przy czym, osoba zwracająca się z żądaniem dostępu do treści danych oraz kopii danych (na podstawie art. 15 RODO) obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
 8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 i wynika z przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 19.09.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.09.2019 - 14:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.09.2019 - 07:38