Zadania

Oddział Ratownictwa medycznego funkcjonujący w ramach Wydział Zdrowia realizuje zadania z zakresu działu administracji rządowej – zdrowie.

Do podstawowych zadań Oddziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 2. Sporządzanie i aktualizacja Wojewódzkiego planu działania systemu PRM dla Województwa Wielkopolskiego.
 3. Organizowanie oraz nadzór merytoryczny nad Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 4. Organizowanie oraz nadzór merytoryczny nad łącznością radiową na potrzeby systemu PRM.
 5. Prowadzenie analizy funkcjonowania systemu PRM w celu zapewnienia ustawowych czasów dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia oraz udzielenia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie województwa wielkopolskiego.
 6. Wykonywanie ustawowych zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
 7. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawie wpisu do rejestru lub wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM.
 8. Sporządzanie założeń dotyczących finansowania ZRM i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa nakładów na inwestycje związane z działalnością ZRM, SOR, centrów urazowych oraz stanowisk pracy dyspozytorów medycznych.
 10. Przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia przeprowadzania postępowań o zawarcie i rozwiązanie umowy z dysponentami ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego.
 11. Przekazywania dotacji celowej do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie zadań ZRM.
 12. Prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem nowych SOR oraz Centrów Urazowych.
 13. Prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;
 14. Prowadzenie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa.
 15. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań systemu PRM.
 16. Prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do systemu informacji w ochronie zdrowia danych o:
  • jednostkach współpracujących z systemem PRM,
  • jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, tj. SOR i ZRM, w tym lotniczych zespołach ratownictwa medycznego,
  • centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci i jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Podstawa prawna:

Autor: Nikola Taras
Data utworzenia: 10.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.01.2020 - 11:37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 11:45