Organizacja ćwiczeń z udziałem zespołów ratownictwa medycznego

W celu właściwego zapewnienia realizacji zapisów art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w szczególności w zakresie organizowania i koordynowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa wielkopolskiego, Zespoły Ratownictwa Medycznego biorą udział w ćwiczeniach, w których przewidziane są zadania dla jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zasadniczym celem ćwiczeń jest praktyczne sprawdzenie trafności założeń przyjętych przy organizacji systemu oraz sposób ich realizacji przez jednostki tworzące system Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także współpraca z innymi służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy na terenie województwa wielkopolskiego.

Ćwiczenia mają również za zadanie uschematyzowanie procedur niezbędnych do wykonania podczas zdarzeń do których dysponowane są służby ratownicze. Ważnym elementem założeń jest również ocena współpracy służb ratowniczych biorących udział w ćwiczeniach oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji na wypadek realnego zdarzenia.

W przypadku organizacji ćwiczeń lokalnych i resortowych, których organizatorem nie jest  Wojewoda Wielkopolski (np. ćwiczeń organizowanych przez Policję, PSP, dysponentów jednostek systemu, starostów itp.), udział dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w ćwiczeniu wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody Wojewody Wielkopolskiego. Przedmiotowe pisemne zgłoszenie powinno wpłynąć do wojewody wielkopolskiego najpóźniej na 30 dni przed planowanym ćwiczeniem z dołączonymi obligatoryjnie dokumentami wskazanych poniżej:

  1. szczegółowy scenariusz ćwiczeń,
  2. wyszczególnienie rodzaju zdarzenia (np. o charakterze mnogim, masowym, biologicznym, radiacyjnym i terrorystycznym  itp.), miejsca zdarzenia, terminu, liczby pozorantów,
  3. wykaz uczestników wraz z podziałem na służby uczestniczące w ćwiczeniu,
  4. wykaz konkretnych zadań przewidzianych dla członków Zespołu Ratownictwa Medycznego,
  5. uzgodnienie ćwiczeń z właściwym dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego (tylko w przypadku gdy jeżeli wniosek nie jest składany przez dysponenta ZRM)
  6. uzasadnienie do organizacji ćwiczeń (tj. założenia i cele) i  wskazanie wpływu ćwiczeń na poprawę bezpieczeństwa.

Brak powyższych informacji skutkować będzie odmową udziału w ćwiczeniach Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Wojewoda Wielkopolski może odmówić skierowania do udziału w ćwiczeniu Zespołu Ratownictwa Medycznego również z uwagi na ograniczone możliwości danego rejonu operacyjnego lub niezgodność merytoryczną założeń ćwiczenia z zakresem działalności ZRM.

W terminie 30 dni po zakończonych ćwiczeniach obligatoryjne jest przekazanie do Wojewody Wielkopolskiego podsumowania przebiegu ćwiczeń oraz wniosków i zaleceń wypracowanych na ich podstawie.

Autor: Maria Żórawska
Data utworzenia: 26.10.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.10.2023 - 11:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.10.2023 - 11:57